4.5. Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzība ir vides stāvokļa kontroles un nevēlamu izmaiņu pretpasākumu kopums.

Ilgtspējīga attīstība ir drošas un veselību neapdraudošas vides veidošana; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana; atbildīga attieksme pret dabas resursiem; nacionālo, teritoriālo īpatnību saglabāšana.

Dabas aizsardzības politika un likumdošana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu bioloģisko daudzveidību.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=117820

4 att. Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

 

Vides monitorings ir sistemātiski vides stāvokļa novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami vides stāvokļa vērtējumam, vides politikas izstrādāšanai un vides un dabas aizsardzības pasākumu plānošanai, kā arī to efektivitātes kontrolei.

Latvijas Sarkanā grāmata ir dokuments, kurā sniegtas ziņas par Latvijā apdraudētajām sugām, kas iedalītas 5 kategorijās, kur:

0.  kategorijā ir tikpat kā jau izzudušās sugas,
1.  kategorijā - sugas, kurām draud iznīkšana,
2. - sugas, kuru indivīdu skaits samazinās, galvenokārt cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā,
3. - sugas, kuru apdzīvotās teritorijas sašaurinās,
4. - sugas ar neskaidru stāvokli dabā.

Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksts atrodami http://www.likumi.lv/doc.php?id=12821