3.1. Ievads

Neviens organisms vai organismu grupa nedzīvo izolēti. Visiem organismiem nepieciešama enerģija un barības vielas, tāpēc jebkurš organisms ietekmē citus organismus. Arī cilvēka ietekme atstāj paliekošu iespaidu uz dabiskajiem procesiem.

Tā izveidojas elementu komplekss, ko sauc par sistēmu. Ekoloģija pēta organismu un vides mijiedarbību, kā arī attiecības starp pašiem organismiem. Ekoloģija pēta dzīvās sistēmas dažādos līmeņos: organisma, populācijas, biocenozes, biosfēras.

Zināšanas ekoloģijā ļauj analizēt dažādu faktoru ietekmi uz organismiem, kā arī prognozēt iespējamās izmaiņas ekosistēmās.


1. att. Ekoloģija