Oksidēšanās – reducēšanās reakcijas ir tādas ķīmiskās reakcijas, kurās notiek elektronu pāreja no viena ķīmiskā elementa atomiem pie atomiem, kuriem ir lielāka tieksme pēc elektroniem (elektronegativitāte). Elektronu atdošanu sauc par oksidēšanos, bet atoms vai jons, kurš elektronus pievieno ir oksidētājs. Elektronu pievienošanu sauc par reducēšanos, bet atoms vai jons, kurš elektronus atdod ir reducētājs.

Piemēram, sadedzinot sēru saturošu kurināmo notiek reakcija:

Vienādojumus, kas attēlo elektronu pāreju, sauc par elektronu bilanci.