4.3. Ķermeņa svars

Ķermeņa svars ir elastības spēks, ar kādu ķermenis nostiepj atsaiti vai spiež uz atbalstu perpendikulāri tā virsmai. Ja atbalsts vai saites piestiprinājuma punkts ir miera vai vienmērīgas taisnlīnijas kustības stāvoklī, tad svars P skaitliski ir vienāds ar smaguma spēku mg.

Svars ir pielikts atbalstam vai atsaitei, bet smaguma spēks – ķermenim. Pēc trešā Ņūtona likuma svars P skaitliski ir vienāds ar normālās reakcijas spēku Fr.

Ja atbalsts vai atsaites piestiprinājuma punkts ar paātrinājumu

a pārvietojas vertikāli augšup, tad

svars P = mg + ma, bet, ja vertikāli lejup -

P = mg - ma.

Ja ķermenis brīvi krīt, tad svars P=0 (bezsvara stāvoklis). Svars mainās arī, ja transportlīdzekļi pārvietojas caur ieplaku vai pārbrauc pāri pauguram.

ķermeņa svars

3. att. Ķermeņa svars.