6.1. Ķermeņu svārstības

Par mehāniskām svārstībām sauc tādu kustību, kurā no stabila līdzsvara stāvokļa izvirzīts ķermenis periodiski atgriežas tajā.

Dažādu ķermeņu svārstības ir atšķirīgas, tomēr visām svārstībām piemīt kopējas īpašības un to raksturlielumi ir svārstību periods, frekvence, amplitūda un enerģija.

Svārstību periods T ir laiks, kādā notiek viena svārstība. Ja laikā t ķermenis izdara n pilnas svārstības, tad tā svārstību periods .

Svārstību frekvence ν ir svārstību skaits laika vienībā (sekundē). Ja ķermenis izdara n svārstības t sekundēs, tad frekvence.

Svārstību amplitūda A ir ķermeņa maksimālā novirze no līdzsvara stāvokļa.

1. att. Svārstību amplitūda un periods.
Svārstības, kas norisinās pēc kosinusa vai sinusa likuma, sauc par harmoniskām svārstībām. Svārstību kustībā ķermeņa koordināta (novirze) x laikā periodiski mainās. Šo koordinātu aprēķina pēc formulas: .