5.2. pH jēdziens

Raksturojot šķīdumu vides reakciju, norāda ūdeņražjonu vai hidroksīdjonu koncentrāciju. Tā kā šīs koncentrācijas ir izteiktas ar ļoti maziem skaitļiem, tad šķīduma vides reakcijas raksturošanai lieto ūdeņražjonu molārās koncentrācijas negatīvo logaritmu jeb ūdeņraža eksponentu pH.

pH = –  lg[H+]

Tīram ūdenim pH = 7,0 (H+ un OH - jonu koncentrācijas ir vienādas).

[H+] = [OH - ] = 10-7mol/l, pH = pOH = 7. Visiem ūdensšķīdumiem pH + pOH = 14. Raksturojot šķīdumu reakciju, parasti norāda tikai H+ koncentrāciju, jo OH -  koncentrāciju viegli aprēķināt: pOH=14 - pH.

Vides pH noteikšanai izmanto gan pH–metru, gan indikatorus. Indikatori ir organiskas vielas, kas spēj mainīt krāsu atkarībā no šķīduma vides:

pH < 7 – vide skāba;

pH = 7 – vide neitrāla;

pH > 7 – vide sārmaina.

Universālindikatora skala1.att.