6.1. Jonu apmaiņas reakcijas

Jonu apmaiņas reakcijas norisinās, ja elektrolītu šķīdumā joni savā starpā saistās un veido vielas, kas jonos nesadalās:

a)  mazšķīstošas un praktiski nešķīstošas vielas – piem. BaSO4, Cu(OH)2,

b) mazdisociētas vielas – H2O un citas, kuras pašlaik netiek apskatītas,

c) gaistošas vielas – piemēram CO2, SO2.

Jonu apmaiņas reakciju vienādojumus raksta:

a) molekulārā veidā;

b) jonu veidā: jonos nesadala mazšķīstošas, praktiski nešķīstošas, mazdisociētas un gaistošas vielas;

c) saīsinātā jonu veidā – no vienādojuma labās un kreisās puses izslēdz vienādos jonus, norādot tikai tos jonus, kuri reakcijā veido vielas, kuras jonos nesadalās.

  1. Ja vara(II) hlorīda šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu, tad reakcijas rezultātā rodas nogulsnes:

CuCl2

NaOH
Atvērt video

Molekulārais vienādojums:

CuCl2+ 2NaOH→ Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Jonu vienādojums:

Cu2++ 2Cl- + 2Na++ 2OH- → Cu(OH)2↓ + 2Na++ 2Cl-

Saīsinātais jonu vienādojums:

Cu2+ + 2OH-→ Cu(OH)2

  1. Ja nātrija karbonāta šķīdumam pielej sērskābes šķīdumu, tad novērojama gāzes izdalīšanās:

Na2CO3

H2SO4
Atvērt video

Molekulārais vienādojums:

Na2CO3+ H2SO4→ Na2SO4+H2O+ CO2

Jonu vienādojums:

2Na++ CO32-+ 2H++ SO42-→ 2Na++ SO42-+ H2O + CO2

Saīsinātais jonu vienādojums:

CO32-+ 2H+→ H2O + CO2

  1. Ja nātrija hidroksīda šķīdumam pievieno sērskābes šķīdumu, tad rodas šķīstošs sāls un ūdens, kas ir mazdisociēta viela. Par reakcijas norisi var spriest pēc indikatora (fenolftaleīna) krāsas maiņu:

NaOH, kuram pievienots fenolftaleīns

HCl
Atvērt video

Molekulārais vienādojums:

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

Jonu vienādojums:

2Na++ 2OH-+ 2H++ SO42-→ 2Na++ SO42-+ 2H2O

Saīsinātais jonu vienādojums:

2OH-+ 2H+→ 2H2O

OH-+ H+→ H2O