8.2. Vielu un to pārvērtību klasifikācija

Neorganiskās vielas iedala: vienkāršās vielās un ķīmiskajos savienojumos. Vienkāršas vielas sastāv tikai no viena veida atomiem, savukārt ķīmiskie savienojumi sastāv no divu vai vairāku veidu atomiem.

Neorganisko savienojumu klases ir:

Oksīdi
Oksīdi ir vielas, kas sastāv no diviem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis.

Skābes
Skābes ir vielas, kas sastāv no ūdeņraža un skābju atlikumiem.

Bāzes
Bāzes ir vielas, kas sastāv no metāliska elementa un vienas vai vairākām hidroksīdgrupām.

Sāļi
Sāļi ir vielas, kas sastāv no metāliska elementa un skābes atlikuma.

Ķīmiskās reakcijas klasificē dažādos veidos.

Pēc apgriezeniskuma iedala: neapgriezeniskas un apgriezeniskas ķīmiskās reakcijas.

Pēc izejvielu un reakcijas produktu skaita un sastāva ķīmiskās reakcijas iedala: sadalīšanās, savienošanās, aizvietošanas, apmaiņas ķīmiskajās reakcijās 

Sadalīšanās reakcijas -no vienas saliktas vielas rodas vairākas vielas.

Cu(OH)2
Atvērt video


Savienošanās reakcijas -no vairākām vielām rodas viena salikta viela.

HCl un NH3
Atvērt video

HCl + NH3 → NH4Cl


Aizvietošanas reakcijas -viena elementa atomi vai atomu grupas aizvieto otra elementa atomus vai atomu grupas saliktā vielā.

Al
HClAtvērt videoApmaiņas reakcijas -divas saliktas vielas apmainās ar sastāvdaļām.

AgNO3
KIAtvērt videoPēc reakciju siltumefekta iedala: eksotermiskās un endotermiskās reakcijās.

Par eksotermiskām reakcijām sauc tādas reakcijas, kurās siltums izdalās.

Par endotermiskām reakcijām sauc tādas reakcijas, kurās siltums tiek uzņemts.

Par atsevišķu reakciju veidu uzskata oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. Tajās notiek elektronu pāreja no vieniem elementārobjektiem (atomiem, molekulām, joniem ) pie citiem elementārobjektiem.