3.4. Atoma kodola elektronapvalks


3. att. Berilija atoma
“elektronu mākonis”
www.petrsu.ru/theme2.htm

Mūsdienu atoma uzbūves teorija ar elektrona attālumu jeb „orbītu” saprot telpu ap kodolu, kurā elektronam ir vislielākā iespēja atrasties. Kustoties ar milzīgu ātrumu, elektrons veido „elektrona mākoni”. Ap atoma kodolu nepārtraukti kustas elektroni. To skaits ir vienāds ar protonu skaitu kodolā, jo atoms ir elektroneitrāla sistēma. Elektrona attālums no atoma kodola ir atkarīgs no elektronam piemītošās enerģijas daudzuma – tāpēc šo attālumu sauc par elektrona enerģijas līmeni. Vistuvāk kodolam ir 1. enerģijas līmenis (2. attēls).

Elektrona kustību ap atoma kodolu raksturo ar elektronam piemītošo enerģiju, orbitāles formu un orientāciju telpā.

4. att Elektronu enerģijas līmeņi un apakšlīmeņi
Telpas daļu, kurā elektrona atrašanās varbūtība nav mazāka par 90 % sauc par elektrona orbitāli. Mūsdienās elektroniem zināmas 4 orbitāles formas – enerģijas apakšlīmeņi: s, p, d, f.


Na atoma kodola elektronapvalka vizualizēšana.

4.tabula

Elektronu enerģijas apakšlīmenis Elektrona orbitāles forma Simbolisks elektrona orbitāles attēlojums

s

Elektrona orbitālē maksimāli var atrasties 2 elektroni

p

Elektrona orbitālē maksimāli var atrasties 6 elektroni

d

Elektrona orbitālē maksimāli var atrasties 10 elektroni

 

1) Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā atrod elementu Na.

2) Tas atrodas 3. perioda IA grupā.

3) Na atomnumurs ir 11. Tātad atoma kodola lādiņš ir +11. To var pierakstīt šādi: +11Na

4) Elektronu skaits Na atoma kodola elektronapvalkā arī ir 11.

5) Elektronu izvietojumu atoma kodola elektronapvalkā var vizualizēt, izvietojot elektronus pa enerģētiskajiem līmeņiem un apakšlīmeņiem:

Elektroni ir izvietoti 3 enerģijas līmeņos, jo enerģijas līmeņu skaits ir vienāds ar perioda numuru.

Ārējā enerģijas līmenī atrodas 1 elektrons, jo nātrijs atrodas IA grupā.

5. att. Elektronu izvietojums Na atoma kodola elektronapvalkā

6)Lietojot simboliskus orbitāļu un elektronu apzīmējumus (indeksus un bultiņas), var parādīt, kuras elektronu orbitāles elementu atomos ir aizpildītas: