B

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Bāzes – elektrolīti, kuriem disociējot ūdensšķīdumos kā anjoni veidojas tikai hidroksīdjoni; ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no metāliska elementa un vienas vai vairākām hidroksīdgrupām.

Bāziskie sāļi – elektrolīti, kas ūdensšķīdumos disociē pozitīvos metāla jonos, negatīvos skābes atlikuma jonos un hidroksīdjonos.

Bezatlikumu tehnoloģija – tehnoloģija, kurā blakus pamatproduktam rodas blakusprodukts, kas var būt izejviela citā tehnoloģijā vai ko var izmantot citās tautsaimniecības jomās.

Biodegviela – degviela, kurā daļa naftas pārtvaicē iegūto ogļūdeņražu tiek aizstāta ar bioloģiskas izcelsmes produktiem (augu eļļu, spirtu u. c.).

Bipolārs jons – vienas molekulas veidots jons, kas reizē ir katjons un anjons.