F

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Fenoli – aromātisko ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulās viena vai vairākas hidroksilgrupas tieši saistītas pie benzola gredzena oglekļa atomiem.

Fizikālā ķīmija – ķīmijas nozare, kas izskaidro ķīmiskos procesus un noskaidro to norises vispārīgās likumsakarības, balstoties uz fizikas principiem un izmantojot eksperimentālās fizikas metodes.

Funkcionālā grupa – atomu grupa, kas nosaka organisko savienojumu klasei raksturīgās īpašības.