I

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Ilgtspējīgā attīstība – ir attīstība, kas ļauj apmierināt tagadnes vajadzības, nemazinot nākamo paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības. Tā ir attīstības vīzija, kurā apvienota ekonomiskā izaugsme, vides aizsardzība un sociālais taisnīgums.

Indikators – organiskas vielas, kas spēj mainīt krāsu atkarībā no šķīduma vides pH vērtības.

Inhibitors – viela, kas palēnina ķīmiskās reakcijas ātrumu, bet pati reakcijas beigās paliek neizmainītā stāvoklī.

IUPAC – saīsinājums no angļu International Union of Pure and Applied Chemistry (Starptautiskā teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienība).

Izomēri – savienojumi, kuriem ir vienāds sastāvs, bet atšķirīga uzbūve un īpašības.

Izomērija – parādība, ka vielām, kurām ir vienāds sastāvs, ir atšķirīga uzbūve un īpašības.

Izotopi – atomi, kam ir vienāds atoma kodola lādiņš, bet atšķirīga atommasa.