M

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Metāliskā saite – ķīmiskā saite, kas pastāv metālu kristālrežģī un ko veido katjonu un neitrālu atomu struktūra, kuru savā starpā saista brīvie (kopīgie) elektroni.

Metālu korozija – metālu un to sakausējumu pārveidošanās un sairšana apkārtējās vides ietekmē. Ir ķīmiskā korozija un elektroķīmiskā korozija .

Metālu kristālrežģis – kristālrežģis, kas raksturīgs metāliem un ko nodrošina metāliskā saite .

Molārā koncentrācija – izšķīdinātās vielas daudzuma attiecība pret šķīduma tilpumu: .

Molekula – vielas vissīkākā daļiņa, kas spēj patstāvīgi eksistēt un kam piemīt vielai raksturīgās ķīmiskās īpašības.

Molekulformula – vielas sastāva attēlojums ar ķīmisko elementu simboliem un indeksiem.

Molekulmasaatommasas vienībās izteikta molekulas masa.

Molekulu elektronformula – molekulu uzbūves shematisks attēlojums, kurā izmanto ķīmisko elementu simbolus un vērtības elektronus norāda punktiņu veidā.

Molekulu kristālrežģis – kristālrežģis, kuru veido gan polāras, gan nepolāras molekulas.  

Monomērs – organiska viela, no kuras polimerizācijas reakcijā vai polikondensācijas reakcijā iegūst polimēru .