3.3. Trigonometrisko funkciju vērtības

Definējot trigonometriskās funkcijas pagrieziena leņķiem, tiks izmantota vienības riņķa līnija. Ja leņķis a ir šaurs (0o<a<90o), tad, aplūkojot vienības riņķa līniju, taisnleņķa trijstūrī POB var izmantot no pamatskolas zināmās
šaurā leņķa trigonometrisko funkciju definīcijas. Izmantojot vienības riņķa līnijas īpašības, iegūsim, ka:Pagrieziena leņķa sinusa definīcija. Par jebkura pagrieziena leņķa sinusu sauc tam atbilstošā kustīgā vienības rādiusa galapunkta ordinātu.


Pagrieziena leņķa kosinusa definīcija. Par jebkura pagrieziena leņķa kosinusu sauc tam atbilstošā kustīgā vienības rādiusa galapunkta abscisu.


Pagrieziena leņķa tangensa definīcija. Par jebkura pagrieziena leņķa tangensu sauc šī leņķa sinusa attiecību pret šī leņķa kosinusu.


Pagrieziena leņķa kotangensa definīcija. Par jebkura pagrieziena leņķa kotangensu sauc šī leņķa kosinusa attiecību pret šī leņķa sinusu.

Pagrieziena leņķa tangensa un kotangensa ģeometriskai attēlošanai izmanto papildu asis

Lietojot šīs definīcijas, viegli noteikt trigonometrisko funkciju vērtības.

Izmantojot trijstūru vienādību, var pamatot sakarības, kas pastāv starp trigonometrisko funkciju vērtībām šauriem un platiem leņķiem.