3.5. Kosinusu teorēma

Trijstūrī jebkuras malas kvadrāts ir vienāds ar pārējo divu malu kvadrātu summu, no kuras atņemts divkāršots šo malu reizinājums ar kosinusu no leņķa starp tām.


Piemērs kosinusu teorēmas lietošanai.

Trijstūrī ABC dots, ka AB = 4, AC = 6 unA=60°. Aprēķināt malas BC garumu.
BC2 = AC2+ AB2- 2·AC· AB·cosA = 6 + 4 -2· 6· 4· cos60° = 36 + 16 - 24 = 28