Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu


1. Leņķis BAC ir...

 

 

 

 


Tālāk

2. Četrstūrī ABCD mala AB = 3 cm; BC = 5 cm; CD = 8 cm un DA = 6 cm.
Kurš no apgalvojumiem ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: četrstūrī var ievilkt riņķa līniju, jo 3 + 8 = 5 + 6


Tālāk

3. Četrstūris ABCD ievilkts riņķa līnijā. Kurš no apgalvojumiem ir patiess?


 

 

 

 

Tālāk

4. Iekrāsotā riņķa daļa ir...

 

 

 

 


Tālāk

5. Punkti A, B, C un D sadala riņķa līniju lokos, kuri attiecas kā 1:2:3:3, skaitot no punkta A. Aprēķini leņķa DAB lielumu!

 

 

 

 

Pamatojums:
x...1 vienība
x...loks AB
2x...loks BC
3x...loka DC
3x...loks AD
x + 2x + 3x + 3x = 360o
9x=360o
 


Tālāk

6. Rombā ievilktas riņķa līnijas rādiuss vienmēr ir vienāds ar...

 

 

 

 


Tālāk

7. Punkti A, B, C, D, E sadala riņķa līniju piecos vienādos lokos (dotajā secībā). Leņķis ACD ir

 

 

 

 

Pamatojums: , tad  un . Leņķis ACD ir ievilkts leņķis, kas balstās uz , tāpēc tas ir puse no .


Tālāk

8. , tad leņķis BAD ir...

 

 

 

 

Pamatojums: , jo BC ir pieskare.


Tālāk

9. Ja romba šaurais leņķis ir 30° un rombā ievilktās riņķa līnijas rādiuss ir r , tad romba laukums ir vienāds ar...

 

 

 

 

Pamatojums: Romba laukumu rēķina pēc formulas S = ah, kur a ir romba malas garums, h – romba augstums. h = 2r. Izmanto trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī un aprēķina romba malas garumu, iegūst a = 4r . Tātad S = 42r = 8r2.


Tālāk

10. ABCD ir kvadrāts, kura malas garums ir 3 cm. OE = EF . Cik liels ir iekrāsotais laukums?

 

 

 

 

Pamatojums: SABCD = 3·3=9 Riņķa līnijas rādiuss ir  no kvadrāta malas garuma, t.i., 1. Sriņķim = 2 = . Tātad Siekr.d. = 9 - .


Tālāk

11. Regulāram sešstūrim, kura laukums ir , nogrieza apmali tā, ka sešstūra mala samazinājās par 1 cm. Jaunā sešstūra laukums ir (cm2)

 

 

 

 

Pamatojums: Regulāra sešstūra laukumu aprēķina pēc formulas , kur a ir sešstūra mala.


Tālāk

12. R2 : R1 = 2 : 1. Kura ir lielās riņķa līnijas neiekrāsotās daļas laukuma attiecība pret iekrāsotās daļas laukumu?

 

 

 

 


Tālāk

13. Kāds lielākais kopīgo punktu skaits var būt kvadrāta un riņķa kontūrām?

 

 

 

 


Tālāk

14. Leņķa AOC lielums ir...

 

 

 

 

Pamatojums: No zīmējuma . Tad  kā centra leņķis.


Tālāk

15. Loka CB lielums ir

 

 

 

 

Pamatojums: Trijstūris ACB ir taisnleņķa, jo hipotenūza iet caur riņķa līnijas centru, tad . Leņķis CAB ir ievilkts leņķis, tāpēc


Tālāk

16. Kura no īpašībām ir kopīga rombam un trapecei?

 

 

 

 


Tālāk

17. Ap kuru daudzstūri ir apvilkta riņķa līnija?

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 17.