×
Izmantojot rvvg.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku.
Uzzināt vairāk | Atslēgt sīkdatņu izmantošanu pārlūkā

Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Astra, Astrīda

Statistika

Seko mums

Vērtēšanas kārtība

Apstiprināti ar
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktores
Gundegas Mucenieces
rīkojumu Nr. Nr. GVV-18-1-nts, 1.06.2018.

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

               

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.  Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība precizē un konkretizē valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standarta sadaļas par vērtēšanu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (turpmāk - ģimnāzija).

2.Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu ģimnāzijā vienotu pieeju vērtēšanai.

3.Vērtēšanas kārtība nosaka minimālās prasības, kas jāievēro izglītojamajiem unpedagogiem, kuri veic izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu ģimnāzijā.

 

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

4.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

5.   Uzdevumi:

5.1.sekmēt izglītojamo atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā;

5.2.motivēt izglītojamos  pilnveidot savus mācību sasniegumus, veicot pašnovērtējumu;

5.3.saskaņot ģimnāzijas un valsts pārbaudes darbu sistēmu gan satura, gan formas, gan vērtēšanas ziņā;

5.4.  sakārtot izglītības vērtēšanas sistēmu ģimnāzijā;

5.5. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku, personu, kas realizē aizgādību vai aizbildņu (turpmāk - vecāku) sadarbību.

 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana

6. Semestra sākumā tiek saskaņots izglītojamo noslēguma pārbaudes darbu  grafiks konkrētajam semestrim:

6.1. semestra sākumā pedagogi iesniedz plānoto noslēguma  pārbaudes darbu grafiku direktora vietniekam izglītības jomā;

6.2. pedagogi plānoto noslēguma pārbaudes darbu datumu korekcijas nākamajam mēnesim iesniedz ne vēlāk kā nedēļu iepriekš;

6.3. vienas dienas laikā katrā klasē nedrīkst būt vairāk par diviem noslēguma pārbaudes darbiem 10. - 12.klašu grupā un vairāk par vienu noslēguma pārbaudes darbu 7. - 9.klašu grupā; pamatotas izmaiņas grafikā var veikt pēc vienošanās ar izglītojamajiem un saskaņošanas ar direktora vietnieku izglītības jomā.

7.Ministru kabineta, Izglītības pārvaldes un ģimnāzijas metodisko komisiju noteikto pārbaudes darbu rezultātu analīze tiek veikta mācību priekšmetu metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, akcentējot pozitīvo, noskaidrojot traucējošo faktoru ietekmi un plānojot tālāko darbību attīstības veicināšanai.

8.Katrai mācību priekšmeta metodiskajai komisijai ir tiesības izstrādāt savu mācību priekšmetu papildinātu vērtēšanas kārtību, kura pēc saskaņošanas Metodiskajā padomē un direktora apstiprināšanas ir šīs Vērtēšanas kārtības sastāvdaļa.

9.Ģimnāzijas administrācija:

9.1.plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākajā izglītībā par mācību sasniegumu vērtēšanas metodēm un  vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;

9.2.pārraugavienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu;

9.3.ne retāk kā vienu reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus par izglītojamo mācību sasniegumiem skolvadības sistēmas e-klases (turpmāk - e-klase) žurnālā.

10.  Pedagogi:

10.1.  ievēro vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un datu apstrādes metodiku;

10.2.prognozē tālāko darbību situācijas stabilizēšanai, uzlabošanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai;

10.3.  sadarbojas ar vecākiem izglītojamo mācību sasniegumu analīzē.

11.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un nepieciešamos grozījumus var izstrādāt ģimnāzijas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā, pedagoģiskā padome, metodiskā padome un mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Kārtību un grozījumus apstiprina ar direktora rīkojumu.

 

4.     Sadarbība ar vecākiem

12.  Pēc vecāku/ pilngadīga izglītojamā pieprasījuma klašu audzinātāji e-klasē sagatavo un izsniedz izglītojamajam viņa sekmju apkopojumu (sekmju izrakstu).

13.  Mācību priekšmeta skolotājs katru mācību stundu vai līdz dienas beigām ieraksta kavējumus un iegūtos kārtējosvērtējumus e-klases žurnālā.

14.Vecāku dienā pedagogi pārrunu veidā sniedz vecākiem individuālu pārskatu par izglītojamā mācību sasniegumiem. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos klases dokumentos veiktos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem izglītojamajiem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus izglītojamos.

15.Ja izglītojamais vairāk nekā divos noslēguma pārbaudes darbos saņēmis nepietiekamu vērtējumu, mācību priekšmeta skolotājam sadarbībā ar klases audzinātāju ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā jāinformē izglītojamā vecāki un izglītojamais, lai vienotos par pasākumiem izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanai.

 

5.     Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana ikdienā

16.Izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā. Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek īstenota atbilstoši attiecīgo ārējo normatīvo aktu un šīs kārtības prasībām.

17.Izglītojamo mācību sasniegumi visu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, konkursos var tikt vērtēti ar ballēm (8 – 10 balles), veicot attiecīgu ierakstu e-klases žurnālā:

17.1.  par godalgotu vietu un atzinību olimpiādē, zinātniski pētniecisko darbu konferencē;

17.2.par veiksmīgu piedalīšanos konkursā.

18.           Minimālais vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā semestrī:

Stundu skaits nedēļā

Minimālais vērtējumu skaits semestrī

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

19.Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot ārējo normatīvo aktu un šīs kārtības prasības. Ar vērtēšanas kritērijiem izglītojamie jāiepazīstina pirms pārbaudes darba izpildes.

20.           Veidojot pārbaudes darbus tiek ievēroti vienoti vērtēšanas kritēriji, balstoties uz ieteikumu:

Balles

Veiktā darba apjoms procentos

10

95 – 100

9

85 – 94

8

76 – 84

7

68 – 75

6

60 – 67

5

46 – 59

4

35 – 45

3

27 – 34

2

18 – 26

1

1 - 17

21.  Apzīmējumam“nv” (nav vērtējuma) ir informējoša funkcija un tas izmantojams, ja:

21.1.  izglītojamais pārbaudes darbu nav nodevis noteiktajā termiņā;

21.2.izglītojamais ikdienas darbā atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu; ja ir piedalījies mācību darbā, bet nav iesniedzis veicamo darbu; ja ir iesniedzis darbu, bet par tā izpildi nav saņēmis punktus;

21.3.nav uzrakstīts pārbaudes darbs un netiek izmantota iespēja nokārtot pārbaudes darbu noteiktajā laikā;

21.4.rakstisks pārbaudes darbs nav pildīts atbilstoši prasībām; ja nav rakstīts ar zilu vai melnu pildspalvu; ja ir izmantots zīmulis (to drīkst lietot tikai zīmējumos) vai korektors; ja lietoti neatļauti palīglīdzekļi; ja darbā lietoti cilvēka cieņu aizskaroši vārdi.

22.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto kārtējos un noslēguma pārbaudes darbus – mutvārdos, rakstos, praktiski vai kombinēti.

 

6.     Kārtējā vērtēšana

23.  Kārtējās vērtēšanas mērķis ir izglītojamo sasniegumu konstatēšana ar nolūku tos analizēt un uzlabot, kā arī veicināt izglītojamo patstāvīgo mācību darbu un līdzatbildību par gala rezultātu.

24.Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus vērtēar „ieskaitīts“ vai „neieskaitīts“.

25.  Kārtējo vērtējumu skaits ir neierobežots.

26.Pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamajiem tiek izlikts starpvērtējums e-klases žurnālā un izsniegtas starpliecības. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme, un tas neietekmē izglītojamā semestra vērtējumu.

 

7.     Noslēguma vērtēšana

27.Noslēguma pārbaudes darba mērķis ir izglītojamā mācību sasniegumu konstatācija, pabeidzot tēmu vai tās loģisku daļu, mācību kursu vai tā daļu, semestri vai mācību gadu, ar nolūku novērtēt izglītojamā mācību sasniegumu līmeni.

28.  Izglītojamo mācību sasniegumi noslēguma pārbaudes darbos tiek vērtēti tikai 10 ballu skalā.

29.Noslēguma pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta tēmām vai kursu daļām, tajos obligāti jāiekļauj uzdevumi un jautājumi izglītojamā produktīvās darbības kontrolei, dažādas grūtību pakāpes uzdevumi. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas ieteicamais biežums – ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

30.Mācību priekšmeta skolotājs semestra sākumā informē izglītojamos par paredzamajiem noslēguma pārbaudes darbiem, to skaitu, aptuveno norises laiku un tēmām.

31.  Noslēguma pārbaudes darbus izpilda visi izglītojamie. Ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ nav ieradies uz pārbaudes darbu, izglītojamajam saturiski līdzvērtīgs darbs jāizpilda divu nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā vai vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par citu izpildes termiņu.

32.Ja izglītojamais noslēguma pārbaudes darbu nav veicis neattaisnotu iemeslu dēļ vai darba izpildes laikā izmantojis neatļautus palīglīdzekļus, izglītojamajam saskaņā ar mācību priekšmeta skolotāja norādījumu saturiski līdzvērtīgs darbs jāizpilda vienas nedēļas laikā.

33.Semestrī ir iespējams uzlabot vērtējumu vienā noslēguma pārbaudes darbā katrā mācību priekšmetā divu nedēļu laikā pēc vērtējuma izlikšanas, savlaicīgi vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju.

34.Noslēguma pārbaudes darbus skolotājs izlabo un ieliek vērtējumu e-klases žurnālā sešu darba dienu laikā. Ja noslēguma pārbaudes darbā 50% izglītojamo ir nepietiekams vērtējums, tad rakstāms atkārtots līdzīga satura pārbaudes darbs.

35.Izglītojamajam ir tiesības pēc vērtēšanas iepazīties ar izvērtēto noslēguma pārbaudes darbu, lai konstatētu pieļautās kļūdas un tās labotu turpmākajā mācīšanās procesā.

36.Pēc noslēguma pārbaudes darba rezultātu paziņošanas izglītojamajam, ja viņš nepiekrīt pedagoga izliktajam vērtējumam,  ir tiesības triju darba dienu laikā iesniegt ģimnāzijas vadībai motivētu iesniegumu, pievienojot tam pārbaudes darbu. Ģimnāzijas vadība izveido ekspertu komisiju un nedēļas laikā paziņo izglītojamajam ekspertu komisijas lēmumu. Šis lēmums ir galīgs.

37.Vecāki ar noslēguma darba vērtējumu var iepazīties individuāli un saņemt vērtējuma skaidrojumu pie skolotāja, uzrādot attiecīgo darbu.

38.Semestrī vērtējumu mācību priekšmetos izliek, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos paredzētajos noslēguma darbos. Attaisnojošu iemeslu gadījumā vērtējumu var izlikt, ja iegūti vismaz trīs vērtējumi ballēs. Gada vērtējumu izliek, ņemot vērā abu semestru gala vērtējumu, rekomendējot izmantot matemātiskās noapaļošanas principu.

39.Ja izglītojamais ilgstoši slimojis vai atradies ilgstošā attaisnojošāprombūtnē, tad skolotājs ir tiesīgs viņu atbrīvot no noslēguma pārbaudes darba rakstīšanas, ja tas būtiski neietekmē mācību vielas apguvi.

40.Ja izglītojamais atkārtoti nepilda 31. un 32. punktā noteikto, skolotājs informē direktora vietnieku tālāka lēmuma pieņemšanai.

 

8.     Papildu nosacījumi

41.  Mācību stundu kavējumi nedod tiesības izglītojamajam izvairīties no noslēguma pārbaudes darbu pildīšanas.

42.  Papildu mācību pasākumus, pēcpārbaudījumus izglītojamajam un pārcelšanu uz nākamo klasi vai atstāšanu uz otru gadu nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

43.Ja par izglītojamā gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, ko neizdodas atrisināt pārrunās ar vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, tad ģimnāzijas direktors rīkojas atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem.

44.Izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība tiek organizēta un vērtēta saskaņā ar ģimnāzijā noteikto zinātniskās pētniecības darbu izstrādes kārtību.

 

9.     Noslēguma jautājums

45.Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 27.08.2013. noteikumi Nr. GVV-13-43-rs “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.

 

Direktors                                                                                          G.Muceniece

 

Eglīte 67612480

Atjaunināja: Māris Purviņš 2018-06-04 18:50:37 Komentāri »

Seko mums