×
Izmantojot rvvg.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku.
Uzzināt vairāk | Atslēgt sīkdatņu izmantošanu pārlūkā

Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Armands, Armanda

Statistika

Seko mums

Vērtēšanas kārtība

Apstiprināti ar
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktores
Sandras Sīles
rīkojumu Nr. GVV-13-43-rs, 27.08.2013.

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

               

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu

 

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība precizē un konkretizē valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standarta sadaļas par vērtēšanu ģimnāzijā.

1.2. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu ģimnāzijā vienotu pieeju vērtēšanai.

1.3. Vērtēšanas kārtība nosaka minimālās prasības, kas jāievēro visiem pedagogiem, kuri veic izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.

 

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

 

2.1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

2.2. Uzdevumi:

2.2.1. sekmēt izglītojamo atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā;

2.2.2. motivēt izglītojamos  pilnveidot savus mācību sasniegumus, veicot pašnovērtējumu;

2.2.3. saskaņot skolas un valsts pārbaudes darbu sistēmu gan satura, gan formas, gan vērtēšanas ziņā;

2.2.4. sakārtot izglītības vērtēšanas sistēmu skolā;

2.2.5. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību.

 

3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana

 

3.1.  Katra semestra sākumā tiek saskaņots izglītojamo noslēguma pārbaudes darbu  grafiks konkrētajam semestrim:

3.1.1. katra semestra sākumā pedagogi iesniedz plānoto noslēguma  pārbaudes darbu grafiku direktora vietniekam izglītības jomā;

3.1.2. pedagogi plānoto noslēguma pārbaudes darbu datumu korekcijas nākamajam mēnesim iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā līdz katra mēneša 25.datumam;

3.1.3. vienas dienas laikā katrā klasē nedrīkst būt vairāk par diviem noslēguma pārbaudes darbiem 10. - 12.klašu grupā un vairāk par vienu noslēguma pārbaudes darbu 7. - 9.klašu grupā; pamatotas izmaiņas grafikā var veikt pēc vienošanās ar izglītojamajiem un saskaņošanas ar direktora vietnieku izglītības jomā.

3.2. Ministru kabineta, Izglītības pārvaldes un skolas metodiskās komisijas noteikto pārbaudes darbu rezultātu analīze tiek veikta mācību priekšmetu MK sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, akcentējot pozitīvo, noskaidrojot traucējošo faktoru ietekmi un plānojot tālāko darbību attīstības veicināšanai.

3.3. Katrai mācību priekšmeta metodiskajai komisijai ir tiesības izstrādāt savu mācību priekšmetu papildinātu vērtēšanas kārtību, kura pēc saskaņošanas Metodiskajā padomē un direktora apstiprināšanas ir šīs Vērtēšanas kārtības sastāvdaļa.

3.4. Izglītības iestādes administrācija:

3.4.1. plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākajā izglītībā par mācību sasniegumu vērtēšanas metodēm un  vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;

3.4.2. nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu;

3.4.3. ne retāk kā vienu reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus par izglītojamo mācību sasniegumiem e-žurnālā.

3.5. Pedagogi:

3.5.1. ievēro vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un datu apstrādes metodiku;

3.5.2. prognozē tālāko darbību situācijas stabilizēšanai, uzlabošanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai;

3.5.3. sadarbojas ar vecākiem izglītojamo mācību sasniegumu analīzē.

3.6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un nepieciešamos grozījumus var izstrādāt ģimnāzijas direktors, vietnieki izglītības jomā, pedagoģiskā padome, metodiskā padome un mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Kārtību un grozījumus apstiprina ar direktora rīkojumu.

 

4. Sadarbība ar vecākiem

 

4.1. Klašu audzinātāji katra mēneša sākumā apkopo izglītojamo iepriekšējā mēnesī saņemtos vērtējumus sekmju izraksta lapās, par kuru saņemšanu vecāki parakstās. Reizi semestrī vecāki saņem izglītojamā mācību sasniegumus atspoguļojošu starpliecību. Iepazīšanos ar to vecāki apliecina ar savu parakstu.

4.2. Mācību priekšmeta skolotājs katru stundu vai līdz dienas beigām ieraksta vērtējumus un kavējumus e-klases žurnālā.

4.3. Vecāku dienās pedagogi pēc vecāku pieprasījuma pārrunu veidā sniedz vecākiem individuālu pārskatu par izglītojamā mācību sasniegumiem.

4.4. Ja izglītojamais vairāk nekā 2 noslēguma pārbaudes darbos saņēmis nepietiekamu vērtējumu, mācību priekšmeta skolotājam sadarbībā ar klases audzinātāju ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā jāorganizē tikšanās ar izglītojamā vecākiem un izglītojamo, lai izveidotu un saskaņotu izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanas pasākumus.

 

5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana ikdienā

 

5.1. Izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā. Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek īstenota atbilstoši attiecīgo ārējo normatīvo aktu un šīs kārtības prasībām.

5.2. Izglītojamo mācību sasniegumi visu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, konkursos var tikt vērtēti ar ballēm, veicot attiecīgu ierakstu e-klases žurnālā:

5.2.1. par godalgotu vietu un atzinību olimpiādē, zinātniski pētniecisko darbu konferencē – 8 – 10 balles;

5.2.2. par veiksmīgu piedalīšanos konkursos – 8 – 10 balles.

5.3. Minimālais vērtējumu skaits ballēs katrā mācību priekšmetā semestrī:

 

Stundu skaits nedēļā

Minimālais vērtējumu skaits semestrī

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

 

5.4. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot ārējo normatīvo aktu un šīs kārtības prasības. Ar vērtēšanas kritērijiem izglītojamie jāiepazīstina pirms pārbaudes darba izpildes.

 

5.5. Veidojot pārbaudes darbus tiek ievēroti vienoti vērtēšanas kritēriji, balstoties uz ieteikumu:

Balles

Veiktā darba apjoms (%)

10

95 – 100

9

85 – 94

8

76 – 84

7

68 – 75

6

60 – 67

5

46 – 59

4

35 – 45

3

27 – 34

2

18 – 26

1

1 - 17

 

5.6. Apzīmējums „nav vērtējuma” (n/v) izmantojams, ja

5.6.1. izglītojamais pārbaudes darbu nav nodevis noteiktajā termiņā;

5.6.2. izglītojamais ikdienas darbā atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu; ja ir piedalījies mācību darbā, bet nav iesniedzis darbu; ja ir iesniedzis darbu, bet par tā izpildi nav saņēmis punktus;

5.6.3. nav uzrakstīts pārbaudes darbs un netiek izmantota iespēja nokārtot pārbaudes darbu noteiktajā laikā;

5.6.4. rakstisks pārbaudes darbs nav pildīts atbilstoši prasībām,- ja nav rakstīts ar zilu vai melnu pildspalvu, ja ir izmantots zīmulis (to drīkst lietot tikai zīmējumos) vai korektors, ja izpildīts nesalasāmā / grūti salasāmā rokrakstā, ja darbā lietoti cilvēka cieņu aizskaroši vārdi.

Apzīmējumam n/v ir informējoša funkcija, tas neietekmē semestra, gada vērtējumus.

 

5.7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto kārtējos un noslēguma pārbaudes darbus – mutvārdos, rakstos, praktiski vai kombinēti.

 

6. Kārtējā vērtēšana

 

6.1. Kārtējās vērtēšanas mērķis ir izglītojamo sasniegumu konstatēšana ar nolūku tos analizēt un uzlabot, kā arī veicināt izglītojamo patstāvīgo mācību darbu un līdzatbildību par gala rezultātu.

6.2. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar „ieskaitīts“ vai „neieskaitīts“.

6.3. Kārtējo vērtējumu skaits ir neierobežots.

6.4. Mājas darbi tiek vērtēti ar ieskaitīts/neieskaitīts (vingrinājumi, uzdevumi no mācību grāmatas) vai 10 ballu vērtēšanas skalā (radoša satura darbi).

6.5. Ieraksti par mājas darbiem e-žurnālā veicami šādos mācību priekšmetos: matemātikā, valodās, literatūrā. Par  minimālo žurnālā fiksēto rakstu darbu skaitu mēnesī katrā klasē un konkrētā mācību priekšmetā pedagogi vienojas attiecīgajā mācību priekšmeta metodiskajā komisijā.

6.6. Mājas darbu vērtējums semestrī var ietekmēt izglītojamā vērtējumu semestrī vienas balles robežās.

6.7. Pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamajiem tiek izlikts starpvērtējums e-klases žurnālā un starpvērtējuma liecībās. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme, un tas neietekmē izglītojamā semestra vērtējumu.

 

7. Noslēguma vērtēšana

 

7.1. Noslēguma pārbaudes darba mērķis ir izglītojamā mācību sasniegumu konstatācija, pabeidzot tēmu vai tās loģisku daļu, mācību kursu vai tā daļu, semestri vai mācību gadu, ar nolūku novērtēt izglītojamā mācību sasniegumu līmeni.

7.2. Izglītojamo mācību sasniegumi noslēguma pārbaudes darbos tiek vērtēti 10 ballu skalā.

7.3. Noslēguma pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta tēmām vai kursu daļām. Tajos obligāti jāiekļauj uzdevumi un jautājumi izglītojamā produktīvās darbības kontrolei, dažādas grūtību pakāpes uzdevumi. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai jānotiek vismaz vienu reizi mēnesī.

7.4. Mācību priekšmeta skolotājs semestra sākumā informē izglītojamos par paredzamajiem noslēguma pārbaudes darbiem, to skaitu, aptuveno norises laiku un tēmām.

7.5. Noslēguma pārbaudes darbus izpilda visi izglītojamie. Ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ nav ieradies uz pārbaudes darbu, izglītojamajam, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju, saturiski līdzvērtīgs darbs jāizpilda ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā.

7.6. Ja izglītojamais noslēguma pārbaudes darbu nav veicis neattaisnotu iemeslu dēļ, darba izpildes laikā izmantojis neatļautus palīglīdzekļus vai sarunājies, izglītojamajam saskaņā ar mācību priekšmeta skolotāja norādījumu saturiski līdzvērtīgs darbs jāizpilda ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā.

7.7. Noslēguma pārbaudes darbā saņemtais vērtējums nav uzlabojams.

7.8. Noslēguma pārbaudes darbus skolotājs izlabo un ieliek vērtējumu e-žurnālā 6 darba dienu laikā.

7.9. Izglītojamajam ir tiesības pēc vērtēšanas iepazīties ar izvērtēto noslēguma pārbaudes darbu, lai konstatētu pieļautās kļūdas un tās labotu turpmākajā mācīšanās procesā. Nākamajā mācību stundā skolotājs var ievākt darbus, lai izvērtētu veiktos kļūdu labojumus vai darbus izmantotu turpmākajā mācību procesā.

7.10. Pēc noslēguma pārbaudes darba rezultātu paziņošanas izglītojamajam, ja viņš nepiekrīt pedagoga izliktajam vērtējumam,  ir tiesības triju darba dienu laikā iesniegt ģimnāzijas vadībai motivētu iesniegumu, pievienojot tam pārbaudes darbu. Skolas vadība izveido ekspertu komisiju un nedēļas laikā paziņo izglītojamajam ekspertu komisijas lēmumu. Šis lēmums ir galīgs.

7.11. Vecāki ar darba vērtējumu var iepazīties individuāli un saņemt vērtējuma skaidrojumu pie skolotāja, uzrādot attiecīgo darbu. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos klases dokumentos veiktos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem izglītojamajiem, informācija jāsniedz, nesaucot vārdā citus izglītojamos.

7.12. Semestrī vērtējumu mācību priekšmetos izliek, ja izglītojamais ieguvis vismaz 3 vērtējumus ballēs.

7.13. Ja izglītojamais mācību procesā lielākoties saņēmis vērtējumu „ieskaitīts“, tad, ievērojot nosacījumu par četru komponentu vērtējumu (zināšanas, prasmes, iemaņas, attīstības dinamika), skolotājs var ņemt vērā šo aspektu, izliekot galīgo vērtējumu semestrī vai gadā par labu izglītojamajam.

7.14. Ja izglītojamais ilgstoši slimojis (mēnesi vai ilgāk) vai atradies ilgstošā prombūtnē ārzemēs, tad skolotājs ir tiesīgs viņu atbrīvot no noslēguma pārbaudes darba rakstīšanas, ja tas būtiski neietekmē mācību vielas apguvi, vai arī lūgt direktoru noteikt izglītojamajam pagarināto mācību semestri.

7.15. Ja izglītojamais atkārtoti nepilda 7.5. un 7.6. punktos noteikto, skolotājs informē direktora vietnieku tālāka lēmuma pieņemšanai.

 

8. Papildu nosacījumi

 

8.1. Mācību stundu kavējumi nedod tiesības izglītojamajam izvairīties no starpvērtējumu saņemšanas un noslēguma pārbaudes darbu pildīšanas.

8.2. Papildu mācību pasākumus, pēcpārbaudījumus izglītojamajam un pārcelšanu uz nākamo klasi vai atstāšanu uz otru gadu nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

8.3. Gada vērtējuma uzlabošanas kārtību nosaka ārējie normatīvie akti.

8.4. 10.-11.klašu izglītojamie divu mācību gadu laikā izstrādā Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD), pēc kura aizstāvēšanas saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Šis vērtējums tiek ierakstīts arī izglītojamā liecībā: 10.klasē – i / ni, 11.klasē – vērtējums 10 ballu skalā.

8.5. Ja ZPD vērtējums nav iegūts, tad izglītojamajam tiek noteikts papildu laiks 2 nedēļu garumā vasarā darba uzrakstīšanai un aizstāvēšanai.

8.6. Ja par izglītojamā gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, ko neizdodas atrisināt pārrunās ar vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, tad skolas direktors rīkojas atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem.

 

G. Tomass 67612480

 

Atjaunināja: Māris Purviņš 2013-08-28 13:27:09 Komentāri »

Seko mums