Uzņemšanas noteikumi 2019./2020. m.g.

Iestājeksāmeni:

7.klases: 2019. gada 3. jūnijā no plkst. 9:30

10.klases: 2019. gada 6. jūnijā no plkst. 9:30

Pretendentiem, kuriem 6.jūnijā paredzēts valsts pārbaudījums krievu/poļu mācībvalodā, ir iespēja kārtot iestājeksāmenu papildtermiņā 10. jūnijā.
Lūdzu reģistrēties esošajā izvēlē, iemeslu un iestājeksāmena datumu norādot piezīmēs.

Uz brīvajām vietām 8., 9., 11., 12. klasē: 2019. gada 3. jūnijā

10.maijā 8. un 9. klasēs brīvu vietu nav

Elektroniskā pieteikšanās izvēlētajai programmai no 2019. gada 13. maija līdz 30. maijam (7.klases) vai 4. jūnijam (10.klases) elektroniski skolas mājas lapā


Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā visās klasēs konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja ir nokārtots iestājpārbaudījums un tajā iegūtais vērtējums ir ne mazāks par 50% no maksimālā punktu skaita katrā no tā daļām.

Jaunu klašu komplektācija notiek 7. un 10.klasē, ģimnāzijas 8., 9., 11., un 12. klasēs skolēnus uzņem brīvajās vietās, saskaņojot iepriekš apgūto programmu atbilstību ģimnāzijas piedāvātajām.

 

Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programma (ar padziļinātu vācu vai angļu valodas apguvi)

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus Latvijas vēsturē, matemātikā, dabaszinībās, otrā daļa atbilst izvēlētajai programmai:

Dokumenti, ko iesniedz skolā, ja izturēts konkurss - iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), liecība vai apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu), vidusskolas posmā papildus: medicīnas dokumenti (026u, saņemams iepriekšējā izglītības iestādē), ja ir - personas lieta (pamatskolas posmā medicīnas dokumentus un personas lietu iepriekšējā izglītības iestāde izsniedz jaunajai izglītības iestādei bez izglītojamā starpniecības)

 


 

Tālrunis informācijai: 67612480, 67611146

 


 Eksāmenu programmas

7.klase - 1. daļa (visiem)

7.klase - 2. daļa, angļu valodas programma

7.klase - 2. daļa,  vācu valodas programma

 

10.klase - 1. daļa (visiem)

10.klase - 2. daļa, angļu valodas programma

10.klase - 2. daļa,  vācu valodas programma

10.klase - 2. daļa,  dabaszinību programma

10.klase - 2. daļa, matemātikas programma


Stundu skaita sadalījums pa programmām:

Vidusskolā papildus ir iespējams apgūt latīņu valodu un filozofiju. Nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.


Izvēles priekšmeti (apraksts)