Alkāni veido līdzīgo savienojumu rindu jeb homologu rindu, kurā katrs nākamais ogļūdeņradis atšķiras no iepriekšējā ar -CH2- grupu. Tabulā parādīta pirmo 6 alkānu formulas, īpašības.

Nosaukums Struktūrformula Molekulārā formula Viršanas temperatūra,°C Agregātstāvoklis
metāns

www.oci.unizh.ch/.../AC_BII/Kap2/methan.gif
Metāna modelis

www.oci.unizh.ch/.../AC_BII/Kap2/methan.gif
Etāna modelis

www.oci.unizh.ch/.../AC_BII/Kap2/methan.gif
Propāna modelis

www.oci.unizh.ch/.../AC_BII/Kap2/buthan.gif
Butāna modelis

www.oci.unizh.ch/.../AC_BII/Kap2/methan.gif
Pentāna modelis
CH4 -161,6 Gāze
etāns CH3-CH3 C2H6 -88,6 Gāze
propāns CH3-CH2-CH3 C3H8 -42,1 Gāze
butāns CH3-CH2-CH2-CH3 C4H10 -0,5 Gāze
pentāns CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C5H12 +36,07 Šķidrums
heksāns CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C6H14 +68,7 šķidrums