2.4. Kustības vienādojumi un grafiki

Vienmērīgas taisnlīnijas kustības vienādojums apraksta ķermeņa koordinātas maiņu uz X ass.

x = x0 + V t, kur  x - punkta koordināta laikā t, x0 - sākuma koordināta, V - kustības ātruma projekcija uz x  ass. Ja ķermeņa kustība notiek pretēji X ass virzienam, tad ātruma vektors ir vērsts pretējā virzienā un ātruma projekcija uz X ass ir V < 0. Vienmērīgas taisnlīnijas kustības vienādojums šinī gadījumā ir x = x0 V t.
 


6.att.Vienmērīga taisnlīnijas kustība X ass virzienā.

7.att.Vienmērīga taisnlīnijas kustība pretēji X ass virzienam.Vienmērīgi paātrinātas taisnlīnijas kustības vienādojumi apraksta ķermeņa koordinātas maiņu uz X ass: - ātruma vienādojums, kur V0 – sākuma ātrums; a - paātrinājums, a > 0, ja kustība ir paātrināta (8. att.); a < 0, ja kustība ir palēnināta (9. att.); t – kustības laiks.- koordinātas vienādojums vienmērīgi mainīgai ķermeņa taisnlīnijas kustībai. Jāpievērš uzmanība kustības virzienam un veidam. Ja ātruma vai paātrinājuma vektoru virziens nesakrīt ar X ass virzienu, tad V0 < 0 un a < 0.

8.att. Vienmērīgi paātrināta taisnlīnijas kustība X ass virzienā,paātrinājums sakrīt ar X ass virzienu (a>0).

9.att. Vienmērīgi palēnināta taisnlīnijas kustība X ass virzienā,paātrinājums pretējs X ass virzienam (a<0).