2.3. Kustību veidi. Ātrums, paātrinājums

Ātrums raksturo ķermeņa kustības tempu.

Ātrumu, kas ķermenim piemīt noteiktā laika momentā vai noteiktā trajektorijas punktā, sauc par momentāno ātrumu. Momentānais ātrums   ir vektoriāls lielums. Tā modulis = V ir vienāds ar ātruma acumirklīgo vērtību, bet virziens norāda ķermeņa kustības virzienu šajā momentā.

Kustības vidējo tempu raksturo vidējais ātrums[Vvid ]. Vidējais ātrums ir ķermeņa veiktā ceļa Δ l attiecība pret laika intervālu Δ t, kādā šis ceļš veikts:.

Kustību sauc par vienmērīgu, ja ķermenis jebkuros vienādos laika intervālos veic vienādus ceļa posmus.

Ja ķermeņa ātrums laikā mainās, tad kustību sauc par nevienmērīgu kustību.

Lielumu, kas raksturo ātruma maiņas straujumu, sauc par paātrinājumu un to apzīmē ar a [m/s2 ]. Paātrinājuma vektors   ir vērsts ātruma vektora   maiņas virzienā.

kur a – paātrinājums,

V – kustības beigu ātrums,

V0 kustības sākuma ātrums,

t – kustības laika intervāls.

Kustību, kurā ķermeņa ātrums jebkuros vienādos laika intervālos mainās par vienu un to pašu lielumu, sauc par vienmērīgi mainīgu kustību.

Ja V > V0 (Δ V >0) un arī a > 0, tad V = V0 + at - kustība ir vienmērīgi paātrināta.

Ja V < V0 (Δ V <0) un arī a < 0, tad V = V0 - at - kustība ir vienmērīgi palēnināta.