Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kosmosa kuģis tuvojas Zemei. Kā mainās gravitācijas spēks, kas darbojas uz kuģi no Zemes, ja kosmosa kuģa attālums līdz Zemes centram samazinājās 2 reizes?

 

 

 

 

Pamatojums: Gravitācijas spēku aprēķina pēc sakarības , kur G – gravitācijas konstante, mZ – Zemes masa, mk – kosmosa kuģa masa, R – attālums līdz Zemes centram. Redzams, ka gravitācijas spēks ir apgriezti proporcionāls attāluma kvadrātam līdz Zemes centram.


Tālāk

2. Cilvēka svars, braucot ātrgaitas liftā, ir mazāks par normālu svaru tajā brīdī, kad lifts:

 

 

 

 

Pamatojums: Ja atbalsts vai saites piestiprinājuma punkts ir miera vai vienmērīgas taisnlīnijas kustības stāvoklī, tad svars P skaitliski ir vienāds ar smaguma spēku mg. Ja atbalsts vai atsaites piestiprinājuma punkts ar paātrinājumu a pārvietojas vertikāli augšup, tad svars P=mg + ma, bet ja vertikāli lejup tad P=mg - ma.


Tālāk

3. Attēlā redzama planētas kustības trajektorija ap Sauli. Planētas rādiusvektors vienādos laika posmos apraksta vienādus laukumus. Kāds secinājums izriet no otrā Keplera likuma?

planētas kustības trajektorija ap sauli
www.physicsclassroom.com/Class/circles/u6l4a.html

 

 

 

 

Pamatojums: Secinājums, kas izriet no otrā Keplera likuma ir šāds: planētas kustības ātrums pa orbītu gada laikā mainās.


Tālāk

4. Kura debess ķermeņa radītais gravitācijas spēks ir galvenais paisuma cēlonis uz Zemes?


Attēls skenēts no I. Vilks, Astronomija vidusskolai, ZvaigzneABC, 1996.g., 84 lpp.

 

 

 

 

Pamatojums: Paisumu izraisa Mēness(nedaudz mazāk arī Saules) gravitācijas iedarbība uz Zemes ūdens apvalku. Virzienā uz Mēnesi un arī pretējā virzienā okeānā izveidojas paisuma „kūkums”, perpendikulārā virzienā novērojams bēgums.


Tālāk

5. Zināms, ka lielākā mazā planēta – asteroīds Cerera –   atrodas 2,77 reizes tālāk, nekā Zeme no Saules (Rz=1,5·1011 m). Cik Zemes gados asteroīds Cerera aplido apkārt Saulei?

 

 

 

 

Pamatojums: Pēc trešā Keplera likuma Tā kā Zemei TZ= 1 gads un , tad gadi.


Tālāk

6. Zināms, ka ģeostacionārajā orbītā ievada sakaru un navigācijas pavadoņus. Kurš no apgalvojumiem visprecīzāk raksturo pavadoņa kustību, raugoties no Zemes?

 

 

 

 

Pamatojums: Ģeostacionārajā orbītā pavadoņa stāvoklis attiecībā pret Zemi nemainās.


Tālāk

7. Cik liels ātrums jāsasniedz sakaru pavadonim SAT2, lai to ievadītu orbītā?

 

 

 

 

Pamatojums: Tā kā SAT2 ir sakaru pavadonis, kuru ievada ģeostacionārajā orbītā, tad tam Zemes virsas tuvumā ir jāsasniedz ātrums, kas ir lielāks nekā pirmais kosmiskais ātrums 7,9 km/s.


Tālāk

8. Stipra vēja brāzma nopūta bumbu no piektā stāva balkona (h = 15 m). Cik ilgi lidoja bumba, līdz tā atsitās pret zemi? Gaisa pretestību neievēro.

 

 

 

 

Pamatojums: Bumbas lidojuma laiku iespējams aprēķināt, ja zināma sakarība h = gt2/2 , no kurienes


Tālāk

9. Basketbola bumbu izmet vertikāli augšup. Kā mainās maksimālais augstums, ja bumbu izsviež ar divreiz lielāku sākuma ātrumu? Gaisa pretestību neievēro.

 

 

 

 

Pamatojums: 9. Tā kā bumba tika izmesta vertikāli augšup, tās maksimālo pacelšanās augstumu iespējams noteikt no sakarības . Tātad .No šīs sakarības redzams, ka maksimālais pacelšanās augstums ir tieši proporcionāls sākuma ātruma kvadrātam.


Tālāk

10. Zālāja laistāmā iekārta noregulēta tā, ka ūdens strūkla B izšļācas 45° leņķī pret horizontu, aplaistot apli ar rādiusu LM. Cik tālu sniedzas aplaistītā apļa rādiuss, ja ūdeni izšļāc pozīcijā A un C? Ūdens izšļākšanās ātrums ir nemainīgs. Vēja ietekmi un gaisa pretestību neņem vērā.

 S

 

 

 

Pamatojums: 10. Tā kā šajā uzdevumā ir apskatīta slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību, tad maksimāli tālākais punkts ir sasniedzams gadījumā, kad ķermenis tiek izsviests 45º leņķī. Izsviežot ķermeni visos citos leņķos, lidojuma tālums ir mazāks.

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz jautājumiem no 10.