Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Makšķernieks izkāpj no nepiesietas laivas ezera krastā. Kurš likums visprecīzāk apraksta šo situāciju?

 

 

 

 

Pamatojums: Trešais Ņūtona likums: ja viens ķermenis darbojas uz otru ķermeni ar noteiktu spēku, tad otrs ķermenis, savukārt, darbojas uz pirmo ar tikpat lielu, bet pretējā virzienā vērstu spēku.


Tālāk

2. Skolotājs uzdeva grafiski attēlot spēka vektoru saskaitīšanu. Mārīte veica uzdevumu un izveidoja šādu zīmējumu.
Kurš no vektoriem attēlo kopspēku?

 

 

 

Pamatojums: Kopspēks, izmantojot vektoru saskaitīšanu ar trijstūra paņēmienu, ir vektors, kas sākas pirmā vektora sākumpunktā un beidzas pēdējā vektora beigu punktā.


Tālāk

3. Kasti velk horizontālā virzienā ar nemainīgu ātrumu v , pieliekot spēku  leņķī α pret horizontu.  ir kastes smaguma spēks, µ -   slīdes berzes koeficents. Pēc kuras izteiksmes var aprēķināt slīdes berzes spēku?

 

 

 

 

Pamatojums: Berzes spēku var noteikt pēc formulas Fb = μ Fr,  kur Fr = Fg - Fy,  Fy = F · sina


Tālāk

4. Bērni rotaļājoties iesēja auklā lauka tenisa bumbu un sāka griezt to pa apli vertikālā plaknē. Kuru no lielumiem attēlo vektors  dotajā laika momentā?

 

 

 

 

                                                                        

Pamatojums: Vektors  attēlo auklas sastiepuma spēku.


Tālāk

5. Divi draugi, kuru masa ir dažāda ( m1 > m2 ) uz slidkalniņa veica pētījumu „masa un nobraukšanas ātrums”. Kura no izvirzītajām hipotēzēm par ātrumu slidkalniņa pakājē ir patiesa, ja pieņem, ka braukšanas nosacījumi draugiem ir vienādi?

 

 

 

 

Pamatojums: Nobrauciena ātrums nav atkarīgs no masas. ma = mgsinα - µmgcosα , tādējādi paātrinājumu iespējams aprēķināt: a = gsinα - µg cosα .


Tālāk

6. Viendabīga trose, kuras smaguma spēks ir 50 N, piestiprināta pie āķa, bet kaste, kuras smaguma spēks ir 100 N, iekārta šajā trosē. Cik liels ir troses sastiepuma spēks?

 


 

 

 


Pamatojums: Auklas sastiepuma spēks ir atkarīgs no pielikto spēku summas. Tā kā iekārtās kastes smaguma spēks ir 100 N, tad troses piestiprinājuma vietā sastiepuma spēks ir 100 N, bet uz āķi darbojas gan kastes, gan troses smaguma spēks, tādēļ troses galā sastiepuma spēks ir 100 N + 50 N= 150 N.


Tālāk

7. Ziemā uz slidena ceļa autoavārijas vietā automobiļa kreisais ritenis bija atstājis bremzēšanas sliedi, kuras garums D. Avārijas rekonstrukcijas laikā ar policijas automobili tika veikts testa brauciens. Policijas automobilis brauca ar pieļaujamo ātrumu un uz ceļa atstāja sliedi d<D. Kurš no turpmākajiem apgalvojumiem ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: Tā kā bremzēšanas ceļa garums ir saistīts ar berzes spēka lielumu, kas ir atkarīgs no automobiļa masas un berzes koeficenta, tad, modelējot situāciju, būtu jāievēro gan automobiļa masa, gan berzes koeficents. Tā kā dažādiem automobiļiem ir dažāds berzes koeficients, jo izmantots cits materiāls, tad iespējams citāds protektora iespiedums un ceļa segums. Šādi pārbaudīt bremzēšanas ceļa garumu nav iespējams.


Tālāk

8. Ķermenis, kura masa ir 1 kg, tuvu zemei krīt lejup ar nemainīgu ātrumu. Cik liels ir gaisa pretestības spēks?

 

 

 

 

Pamatojums: Ja ķermenis krīt vienmērīgi, tad ķermenim pielikto spēku summa ir nulle, tādējādi gaisa pretestības spēks ir vienāds ar ķermeņa smaguma spēku: Fp = mg.


Tālāk

9. Cik liels spēks jāpieliek basketbola bumbai, kuras masa 650 g, lai tai piešķirtu 2 m/s2 lielu paātrinājumu?

 

 

 

 

Pamatojums: Pēc otrā Ņūtona likuma F = ma = 0,65 · 2 = 1,3 N.


Tālāk

10. Futbola spēles laikā, bumbu no pretējām pusēm spēra pretinieku komandas spēlētāji. Kurā situācijā bumba iegūst lielāku paātrinājums un kādā virzienā bumba lido?

 

 

 

 

Pamatojums: Tā kā otrajā situācijā kopspēks, kas darbojas uz bumbu ir lielāks: Fk = F1 - F2 = 50 – 25 = 25 N, un paātrinājums  , tad lielāku paātrinājumu bumba iegūst otrajā situācijā.


Tālāk

11. Ledusgabals, kura masa ir 3 kg, peld pilnīgi iegrimis ūdenī. Kāda sakarība raksturo cēlējspēka moduli, kas darbojas uz ledusgabalu? m – ledussgabala masa,
h – ledusgabala vidējais biezums.

 

 

 

 

Pamatojums: Saskaņā ar peldēšanas nosacījumiem ķermenis peld, ja Fc = mg.


Tālāk

12. Kāds ir sviru izmantošanas galvenais iemesls?

 

 

 

 

Pamatojums: Tā kā sviru darbības pamatā ir līdzsvara nosacījums F1·l1 = F22, tad pieliktais spēks ir apgriezti proporcionāls sviras pleca garumam.


Tālāk

13. Cik liels spēks jāpieliek svirai, lai tā būtu līdzsvarā, ja sviras viena posma garums ir l?

 

 

 

 

Pamatojums: Tā kā attēlā redzamajai svirai spēka plecu garums ir jānolasa no attēla, iegūst, ka attālums no sviras atbalsta punkta līdz spēka F1 darbības līnijai ir l1 = 1 vienība, bet attālums no sviras atbalsta punkta līdz spēka F darbības līnijai ir l = 3 vienības. Pēc sviras līdzsvara nosacījuma

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 13.