3.1. Atomu uzbūve

1.tabula

Ap 400 g. p.m.ē. 1803. g 1874. g. 1879. g. 1891. g. 1895. g. 1896. g.
Dēmokrīts (Sengrieķu domātājs)
Izvirzīja teoriju, ka vielas sastāv no sīkām daļiņām, kas tālāk vairs nav sadalāmas, šīs daļiņas nosauc par atomiem (nedalāms).
Dž. Daltons (Anglija)
Izveidoja atomu teoriju. Ķīmiskais elements – noteikta veida atomi. Noteica elementu relatīvo atommasu.
Dž. Stonlijs (Īrija)
Izteica domu, ka elektriskā strāva ir negatīvi lādētu daļiņu plūsma.
V. Kruks (Anglija)
Pierādīja, ka katodstari ir negatīvi lādētu daļiņu plūsma.
Dž. Stonlijs (Īrija)
Negatīvi lādētas daļiņas nosauca par elektroniem.
V. Rentgens (Vācija)
Atklāja X-starus, kurus vēlāk nosauca par rentgenstariem

A.Bekerels (Francija)

Atklāja
radioaktivitāti
1897. g. 1909. g. 1909. –
1911. g.
1914. g. 1920. g. 1932. g.  
Dž. Tomsons (Anglija)
Eksperimentāli pierādīja elektrona esamību un izdarīja secinājumu, ka visu elementu atomi satur elektronus.
Tomsona modelis Skatīties animāciju >>
R. Millikens (Amerika)
Noskaidroja elektrona lādiņu un noteica elektrona masu.
E. Rezerfords (Anglija)

Pierādīja, ka atoma centrā atrodas pozitīvi lādēts kodols, kas veidots no pozitīvām daļiņām – protoniem.

Skatīties animāciju >>
N. Bors
Atklāja atoma planetāro modeli. Postulēja, ka:

1. elektrons var kustēties tikai pa stabilām (kvantētām) orbītām;
2.pārvietojoties pa šīm orbītām electrons enerģiju neizstaro;
3. elektrons enerģiju izstaro tikai tad, ja pāriet no orbītas, kas atrodas tālāk no kodola, uz orbītu, kas atrodas tuvāk kodolam.
Skatīties animāciju >>
E. Rezerfords (Anglija)
Teorētiski paredzēja vēl kādas elementārdaļiņas esamību atomā.
Dž. Čedviks (Anglija)
Eksperimentāli atklāja atoma kodolā neitrālas daļiņas – neitronus.
 


Atoma sastāvā esošās daļiņas sauc par elementārdaļiņām.

Atoms sastāv no divām galvenajām daļām – pozitīvi lādēta kodola un negatīvi lādēta atoma elektronapvalka.


Atoma elementārdaļiņu raksturojums

2.tabula


Vieta atomā

Elementār-

daļiņa

Atklāšanas

gads

Elementārdaļiņas

apzīmējums

Relatīvais lādiņš Relatīvā masa
Kodola apvalks Elektrons 1897. g -1 0,000549 ~ (0)

Kodols
Protons 1919. g +1 1,0073~ (1)
Neitrons 1932. g 0 1,0087 ~ (1)