4.6.Oksīdu īpašību maiņa atkarībā no oksīdu veidojošo ķīmisko elementu vietas periodiskajā tabulā.

Gandrīz visi ķīmiskie elementi veido oksīdus. Oksīdi ir binārie savienojumi, kuros skābeklis savienots ar mazāk elektronegatīvu elementu. Elementu un to veidoto savienojumu īpašības atrodas periodiskā atkarībā no to vietas ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.

Piemērs. 3. perioda elementi un to veidoto oksīdu īpašības

3.tabula

Elementi Na Mg Al Si P S Cl

Elementi ar izteiktām metāliskām īpašībām

Elementi ar izteiktām nemetāliskām īpašībām

Oksīdi

Na2O MgO Al2O3 SiO2

P2O5

P2O3

SO3

SO2

Cl2O7

Cl2O

Bāziskie oksīdi

Bāziskos oksīdus veido tipiski metāli un pārejas elementi. Ja pārejas elementiem ir raksturīgas vairākas oksidēšanās pakāpes, tad pie bāziskajiem oksīdiem pieder oksīds ar zemāko oksidēšanas pakāpi.

Amfotērie oksīdi

Par amfotērajiem oksīdiem sauc oksīdus, kas spēj reaģēt gan ar skābēm, gan ar bāzēm, veidojot sāļus

Skābie oksīdi

Skābos oksīdus veido nemetāli un tie pārejas elementi, kuru oksidēšanas pakāpe savienojumos ir lielāka par +4.

Ķīmiskās
īpašības

Reaģē ar

ūdeni

MgO + H2O Mg(OH)2

skābēm

MgO+ H2SO4→  MgSO4+ H2O

skābajiem oksīdiem

MgO + CO2 → MgCO3

Reaģē ar

skābēm

Al2O3+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

bāzēm

Al2O3+ 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

Reaģē ar

ūdeni

SO2 + H2O → H2SO3

bāzēm

P2O5 +6NaOH → 2Na3PO4+ 3H2O

bāziskajiem oksīdiem

CO2 + CaO → CaCO3