3.3. Deformācija un elastības spēks

Ķermeņu formas un tilpuma maiņu sauc par deformāciju. Atbilstīgi tam, kā mainās ķermeņa forma, deformāciju sauc par stiepi, spiedi, lieci u. tml. Izšķir trīs veidu deformāciju: elastīgo jeb atgriezenisko, plastisko jeb paliekošo un sagraušanu. Jebkura deformācija ir atkarīga no deformējošā spēka lieluma. Lai palielinātu ķermeņa izmērus vai mainītu formu, ir jāpalielina deformējošais spēks. Tātad ķermenis pretojas deformācijai jeb, citiem vārdiem sakot, šādi izpaužas deformācijas pretestības spēks. Deformācijas pretestības spēku sauc par elastības spēku. Elastības spēka modulis ir tieši proporcionāls ķermeņa deformācijai (Huka likums).

Fel = kΔx,

kur Fel – elastības spēka modulis,
Δx - pagarinājums vai saīsinājums,
k – elastības koeficients, bet atsperēm to sauc par stinguma koeficientu.
Stinguma koeficienta SI mērvienība ir ņūtons uz metru (N/m). Stinguma koeficients ir atkarīgs no ķermeņa izmēriem, formas, kā arī no materiāla.

6. att. Atsperes deformācija