Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Metodiskais centrs

* - obligātie lauki

Metodiskā centra organizētie pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Norises laiks Metodiskais pasākums Lektors
2023. gads
2023. gada 9. jūnijā un 24. oktobrī Starpdisciplināras pieejas (vēsture, vizuālā māksla, matemātika) īstenošana. Senās Grieķijas polisas: simulācija, vizualizācija un attēlojums mērogā Artūrs Ansons un Gunta Kursīte
2023. gada 13. jūnijā un 24. oktobrī Galerijas metodes izmantošana matemātikas stundās Inga Riekstiņa
2023. gada 9. jūnijā un 25. oktobrī Kā sākt mācīt 2. vai 3. svešvalodu, izmantojot digitālos rīkus Francisco Nunez Romero Olmo
2023. gada 23. oktobrī Kā saglabāt emocionālo līdzsvaru un veselību krīžu situācijās Gunta Ancāne
2023. gada 24. oktobrī, 1. novembrī un 22. novembrī Konkurētspējīgs CV koncepts jauniešiem Rudīte Nīcgale
2023. gada 24. oktobrī Ievads mākslīgā intelekta (MI) izmantošanā pedagoga darbā Evija Mirķe
2023. gada 24. novembrī Valsts ģimnāziju sadarbība O. Vācietim veltītā radošo aktivitāšu dienā "Man katru brīdi jābūt citādam, jo tikai citāds mirklis var būt brīnums." Baiba Siliniece (organizators)
2023. gada 24. novembrī Sadarbība ar Gulbenes novada pedagogiem Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā un Āgenskalna sākumskolā Līga Strazdiņa (organizators)
2023. gada 28. novembrī Kā veidot universāla plānojuma stundas Andra Rektiņa
2023. gada 28. novembrī Aktuālie MI rīki skolotājiem Andra Rektiņa
2023. gada 29. novembrī Veiksmīga pedagoģiskā komunikācija un uzticēšanās Dace Kiršteine
2022. gads
2022. gada 13. jūnijā Digitālo rīku Nearpod un LiveWorksheets izmantošana vācu valodas stundās skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšanai un mācību procesa pilnveidošana. Elīna Beča
2022. gada 14. jūnijā Digitālie rīki Padlet, Wheels, Mentimeter, Google prezentācijas pašvadīta mācību procesa nodrošināšanai. Ina Baumane
2022. gada 14. jūnijā Pedagogu sadarbība starpdisciplināras pieejas īstenošanā mācību procesā. Erita Maurīte, Arnita Meinerte, Elīna Beča, Jolanta Voina.
2022. gada 14. jūnijā Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite jaunajā izglītības vidē ar lietotni Flipgrid, video un audio uzdevumiem. Francisco Nunez Romero Olmo
2022. gada 24. augustā Dažādas seksualitātes un dzimumidentitātes izpausmes skolā - kā tās saprast un kā reaģēt? Nils Sakss Konstantinovs
2022. gada 24. un 25. oktobrī CLIL metodika vācu valodas un dabaszinību mācību priekšmetu pedagogiem. Margarita Repečkiene (Lietuva)
2022. gada 25. oktobrī Portfolio izveide 9. klasēs "Mans karjeras stāsts. Daina Romanovska, Ieva Ērgle
2022. gada 25. oktobrī CLIL (mācību satura un valodas integrēta apguve) pieejas īstenošana vācu valodas un dizaina un tehnoloģiju stundās. Galda klāšana: klasiskais galda klājums un bufete. Daiga Šķēle, Gunita Savrinoviča
2022. gada 25. oktobrī Starpdisciplināras pieejas (vēsture, vizuālā māksla, matemātika) īstenošana. Senās Grieķijas polisas: simulācija, vizualizācija un attēlojums mērogā. Artūrs Ansons
2022. gada 25. oktobrī Kā sākt mācīt 2. vai 3. svešvalodu, izmantojot digitālos rīkus. Francisco Nunez Romero Olmo
2022. gada 27. un 28. oktobrī "Kāpēc, kā, kam, ko … skatīties augšup?" (izbraukuma seminārs Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā) Baiba Siliniece, Arnita Meinerte, Indra Keiša, Merita Meiere-Jance, Santa Zīberga, Līga Strazdiņa
2021. gads
2021. gada 24. martā Atvērtā domnīca "Kurss "Projekta darbs" - ar ko sākt?" (tiešsaistē) Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolu administrācijas komandas
2021. gada 2. jūnijā Digitālie rīki svešvalodu mācību īstenošanai attālināti: Quizizz (tiešsaistē) Francisco Nunez Romero Olmo
2021. gada 2. jūnijā Izglītojamo pašvadības prasmju pilnveide uz rezultātu orientētā mācību procesā (tiešsaistē) Inga Dunke
2021. gada 4. jūnijā Digitālo rīku nearpod.com; liveworksheets.com; readtheory.org; izmantošana angļu valodas stundās tiešsaistē un attālināti (tiešsaistē) Rasa Jansone
2021. gada 4. jūnijā,
20. un 21. oktobrī.
Digitālo rīku Nearpod un LiveWorksheets izmantošana vācu valodas stundās skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšanai un mācību procesa pilnveidošanai (tiešsaistē) Elīna Beča
2021. gada 10. jūnijā Digitālie rīki Padlet, Wheels, Mentimeter, Google prezentācijas attālinātā mācību procesa nodrošināšanai (tiešsaistē) Ina Baumane
2021. gada 10. jūnijā Mācīšanās plānošana un organizēšana, izmantojot digitālās prasmes, veselības un sporta jomā attālinātajā mācību procesā (tiešsaistē) Iveta Daude
2021. gada 10. un 15. jūnijā "Mans karjeras stāsts" 7.-9.klašu skolēniem - integrēta pieeja individuālā karjeras portfolio izveidē (tiešsaistē) Daina Romanovska, Ieva Ērgle, Rudīte Timmermane
2021. gada 10. jūnijā un 23. augustā "Pedagogu izdegšana COVID-19 pandēmijas laikā: jaunie izaicinājumi un mazināšanas iespējas" (tiešsaistē) Ērika Lanka
2021. gada 19. augustā 2021. gada 19. augustā Mācību seminārs "CLIL metodika vācu valodas un dabaszinību mācību priekšmetu pedagogiem". Margarita Repečkiene (Lietuva) Margarita Repečkiene (Lietuva)
2021. gada 18. un 20. oktobrī "Vecāku un pedagogu savstarpējās komunikācijas problēmas un risinājumi" (tiešsaistē) Kadrija Beirote
2021. gada 20. oktobrī "Kā veicināt skolēna talanta potenciālu mācību stundā" (tiešsaistē) Anita Skalberga
2021. gada 19. un 26. oktobrī un 23. novembrī "Paškoučings - darbs ar sevi" (tiešsaistē) Lāsma Poļikeviča
2021. gada 3.un 4. novembrī "ZPD izstrādes metodika" (tiešsaistē) Agrita Lujāne
2021.gada 30. novembrī "Moderna prezentācija" (tiešsaistē) Zane Raščevska
2020. gads
2020. gada 17. un 18. augustā Mācību seminārs "CLIL metodika vācu valodas un dabaszinību mācību priekšmetu pedagogiem". Margarita Repečkiene (Lietuva)
2020. gada 21. oktobrī un 25. novembrī Mācību seminārs tiešsaistē "Strukturēta argumentācija dažādās sarunu situācijās". Tim Friedrich Wagner (Vācija)
2020. gada 19. oktobrī, 9. un 10. novembrī Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Aktualitātes jaunā izglītības satura īstenošanā" (5 grupu nodarbības) 1."Sadarbība ar vecākiem kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā: izaicinājumi un iespējas".

2."Izglītojamo pašvadības prasmju pilnveide uz rezultātu orientētā mācību procesā (product - oriented learning)". 3."Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite jaunajā izglītības vidē"

4."Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai"

5."Es – ieinteresēts, prasmīgs, pārliecināts profesionālis mainīgā skolas vidē…vai – kā mācīties interesanti!"
Ērika Lanka Inga Dunke Francisco Nunez Romero Olmo Ina Baumane un Vita Grīnberga Edmunds Imbovics
2020. gada 17., 19. novembrī un 1., 2. decembrī "Konsultēšanas un supervīzijas metožu pielietojums profesionālo attiecību veidošanā". Andra Grasmane
2019. gads
2019. gada 20. un 21.augustā Mācību seminārs "CLIL metodika vācu valodas un dabaszinību mācību priekšmetu pedagogiem" M. Repečkiene un A. Matvijenkaite (Lietuva)
2019. gada 22. oktobrī Praktiskais seminārs 11 un meistarklases "Pārmaiņu izglītība. Ko skola var darīt tūlīt un tagad" S.Dragone, A.Kļaviņa (Franču licejs)
A.Torres Fernandez (LU)
J.Voina, I.Riekstiņa,
S.Mainule-Meidropa,
G.Reinvalde, L.Vollenberga, V.Upmale, K.Miķelsone, A.Kļaviņa, A.Zeile, D.Šķēle, D.Zunda, L.Strazdiņa, E.Maurīte, I.Serda,
I.Tumaševska-Baikova, I.Lazukina, A.Smilgzieda (RVVĢ)
2019. gada 23. oktobrī Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodarbības "Sadarbības aspekti inovatīvā mācību procesā" (5 grupu nodarbības) A. Balodis
A. Strautmane
J. Strogonova,
I. Matuze-Karabeško
I. Milta
2019. gada 12. un 19. novembrī "Konsultēšanas un supervīzijas metožu pielietojums profesionālo attiecību veidošanā" Andra Grasmane
2019.gada 27.augustā Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (grupu nodarbības)
"Interaktīvu mācību materiālu veidošana digitālā vidē"
"Veiksmīga pārmaiņu komunikācija"
"Pedagoga loma etiķetes un saskarsmes kultūras prasmju un caurviju attīstībā mācību stundās un skolā"
"Vērtības, tikumi un ieradumi jaunajos svešvalodu standartos"
"Digitālo tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā".
Ainārs Kākers
Edmunds Apsalons
Aija Strautmane
Vita Kalnbērziņa
I. Milta