Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Metodiskais centrs

* - obligātie lauki

Metodiskie materiāli

Domnīca "Kurss "Projekta darbs" - ar ko sākt?

Domnīcas projekts

Kurss “Projekta darbs” – ar ko sākt?

Atbildes uz domnīcas jautājumiem

RVVĢ skolotājiem

Sistēmiski diagnosticēti izglītojamo mācību sasniegumi, problēmas, regulāri sniegts atbalsts mācību sasniegumu uzlabošanai un spēju attīstīšanai

ATGĀDNE RVVĢ skolotājam

Mācīšanās un vērtēšana

Pašvadīta mācīšanās

Sasniedzamo rezultātu formulēšana

Snieguma līmeņu apraksts

Mācību pieejas akcenti

Efektiva stunda_LP piemeri

Gaņjē mācību plānošanas modelis

SLA tekstpartība un sadarbība

Noderigas AS sniegšana

Sociālā un pilsoniskā joma

1949.gada deportācijas avoti

Pārsprieduma kritēriji

Ievadvērtēšana

Dažādi

Metodiskā literatūra

LSS piedāvājuma – filmas „Bedre” - integrācija latviešu valodas stundās 12.klasē

Digitāli rīki svešvalodu mācību īstenošanai attālināti: Quizizz

Padlet izmantošanas instrukcija

Padlet izmantošana mācību procesā

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Uzdevums argumentācijā - latviešu valoda 10.kl. (saiknē ar literatūrā apgūstamo tēmu „Hamlets”)

Uzdevumi argumentācijas prasmju izveidē, nostiprināšanā (saistīti ar aktuālo kultūrtematiku vai tēmu liteatūrā)

Darba uzdevums teksta sintaksē / mediju valoda / valoda kā sistēma -latv.val.10.kl.

V.Šekspīra lugas „Hamlets” apguve, mācoties pašvadīti / renesanses literatūra 10.kl.

Teātris literatūras stundā

Kultūras kanona darbs Kultūrā un mākslā I

Valodu joma

Stundas plānošanas rīks 7 kl vācu valoda

Met.materiāls Veseligs uzturs B2 vacu valoda

Atgādnes vērtēšanas kritēriji

Atgādņu veidošanas piemēri

SLA Argumentācijas prasmju novērtēšana vācu valoda

SLA Prezentācijas vērtēšana svešvalodas