Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Metodiskais centrs

* - obligātie lauki

Iepriekšējo gadu prioritātes

Prioritātes 2022/2023. m.g.
 • Attīstīt un stiprināt līderības prasmes pedagogiem un skolēniem;
 • Veidot personalizētas izglītības sistēmu. Diferencēt un individualizēt darbu ar izglītojamajiem individuālās izaugsmes veicināšanai;
 • Mērķtiecīgi plānot mācīšanos ārpus skolas telpām, integrējot to mācību procesā un saistot to ar mācību priekšmetu programmu realizēšanu;
 • Attīstīt tekstpratības prasmes;
 • Īstenojot mācību priekšmetu programmas, nostiprināt skolēnu pašvadītu mācīšanos un pilnveidot digitālās prasmes mācību procesā;
 • Veicināt izglītības iestāžu un pedagogu sadarbību dažādos līmeņos – ar citām valsts ģimnāzijām, augstākajām mācību iestādēm, vispārējās vidējās izglītības iestādēm;
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Īstenot kritērijus VĢ statusa atbilstībai;
 • Plānot un īstenot augstākus SR svešvalodās;
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniem zinātniskās pētniecības un mācību priekšmetu olimpiāžu jomā valsts līmenī;
 • Turpināt īstenot starpdisciplinārus projektus (t,sk. CLIL), attīstīt pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu mācīšanās grupās un stundu vērošanas procesā;
 • Attīstīt snieguma līmeņa (SLA) veidošanas prasmes.
Prioritātes 2021/2022. m.g.
 • Stiprināt ģimnāzijas un tās pedagogu metodisko kapacitāti;
 • Veicināt izglītības iestāžu un pedagogu sadarbību dažādos līmeņos – ar citām valsts ģimnāzijām, augstākajām mācību iestādēm, vispārējās vidējās izglītības iestādēm;
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Īstenot kritērijus VĢ statusa atbilstībai;
 • Skaidri formulēt sasniedzamos rezultātus mācību stundās, metodiskajās jomās, izglītības iestāžu sadarbības projektos;
 • Plānot un īstenot augstākus SR svešvalodās;
 • Diferencēt un individualizēt darbu ar izglītojamajiem individuālās izaugsmes veicināšanai;
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniemzinātniskās pētniecības jomā valsts līmenī;
 • Turpināt īstenot starppriekšmetu projektus (t,sk. CLIL), attīstīt pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu mācīšanās grupās un stundu vērošanas procesā;
 • Attīstīt snieguma līmeņa (SLA) veidošanas prasmes.
Prioritātes 2020/2021. m.g.
 • Strukturēt metodisko darbu saskaņā ar nepieciešamību veicināt digitālo pratību;
 • Īstenot kritērijus VĢ statusa atbilstībai;
 • Skaidri formulēt sasniedzamos rezultātus (SR);
 • Plānot un īstenot augstākus SR svešvalodās;
 • Vērtēšana izaugsmei – aprobēt vērtēšanas kārtību mācību procesā;
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniem;
 • Katram pedagogam īstenot vienu starppriekšmetu projektu m. g. (t,sk. CLIL), rādīt vienu atklāto stundu un vērot kolēģu stundas;
 • Attīstīt skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes;
 • 7. un 10. klašu skolotāju sadarbība, īstenojot jaunā mācību satura ieviešanu;
 • Attīstīt snieguma līmeņa (SLA) veidošanas prasmes.