Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Metodiskais centrs

* - obligātie lauki

Par RVVĢ metodisko centru

Metodiskās Padomes reglamentu skatīt šeit.

Card image cap
Prioritātes 2022/2023. m.g.
 • Attīstīt un stiprināt līderības prasmes pedagogiem un skolēniem;
 • Veidot personalizētas izglītības sistēmu. Diferencēt un individualizēt darbu ar izglītojamajiem individuālās izaugsmes veicināšanai;
 • Mērķtiecīgi plānot mācīšanos ārpus skolas telpām, integrējot to mācību procesā un saistot to ar mācību priekšmetu programmu realizēšanu;
 • Attīstīt tekstpratības prasmes;
 • Īstenojot mācību priekšmetu programmas, nostiprināt skolēnu pašvadītu mācīšanos un pilnveidot digitālās prasmes mācību procesā;
 • Veicināt izglītības iestāžu un pedagogu sadarbību dažādos līmeņos – ar citām valsts ģimnāzijām, augstākajām mācību iestādēm, vispārējās vidējās izglītības iestādēm;
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Īstenot kritērijus VĢ statusa atbilstībai;
 • Plānot un īstenot augstākus SR svešvalodās;
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniem zinātniskās pētniecības un mācību priekšmetu olimpiāžu jomā valsts līmenī;
 • Turpināt īstenot starpdisciplinārus projektus (t,sk. CLIL), attīstīt pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu mācīšanās grupās un stundu vērošanas procesā;
 • Attīstīt snieguma līmeņa (SLA) veidošanas prasmes.
Prioritātes 2021/2022. m.g.
 • Stiprināt ģimnāzijas un tās pedagogu metodisko kapacitāti;
 • Veicināt izglītības iestāžu un pedagogu sadarbību dažādos līmeņos – ar citām valsts ģimnāzijām, augstākajām mācību iestādēm, vispārējās vidējās izglītības iestādēm;
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Īstenot kritērijus VĢ statusa atbilstībai;
 • Skaidri formulēt sasniedzamos rezultātus mācību stundās, metodiskajās jomās, izglītības iestāžu sadarbības projektos;
 • Plānot un īstenot augstākus SR svešvalodās;
 • Diferencēt un individualizēt darbu ar izglītojamajiem individuālās izaugsmes veicināšanai;
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniemzinātniskās pētniecības jomā valsts līmenī;
 • Turpināt īstenot starppriekšmetu projektus (t,sk. CLIL), attīstīt pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu mācīšanās grupās un stundu vērošanas procesā;
 • Attīstīt snieguma līmeņa (SLA) veidošanas prasmes.
Prioritātes 2020/2021. m.g.
 • Strukturēt metodisko darbu saskaņā ar nepieciešamību veicināt digitālo pratību;
 • Īstenot kritērijus VĢ statusa atbilstībai;
 • Skaidri formulēt sasniedzamos rezultātus (SR);
 • Plānot un īstenot augstākus SR svešvalodās;
 • Vērtēšana izaugsmei – aprobēt vērtēšanas kārtību mācību procesā;
 • Veicināt darbu ar talantīgajiem skolēniem;
 • Katram pedagogam īstenot vienu starppriekšmetu projektu m. g. (t,sk. CLIL), rādīt vienu atklāto stundu un vērot kolēģu stundas;
 • Attīstīt skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes;
 • 7. un 10. klašu skolotāju sadarbība, īstenojot jaunā mācību satura ieviešanu;
 • Attīstīt snieguma līmeņa (SLA) veidošanas prasmes.
Card image cap
Mērķis un uzdevumi
Metodiskā centra darbības mērķis

Nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu, īstenojot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi un inovatīvās darba pieredzes nodošanu citām plānošanas reģiona izglītības iestādēm.

Metodiskā centra darbības uzdevumi
 • Plānot un īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (seminārus, domnīcas, metodiskās dienas, konferences, meistarklases u.c.) Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Rīgas pilsētas un Carnikavas novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Piedalīties jaunā mācību satura veidošanā un īstenošanā;
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem inovatīva izglītības procesa organizēšanas jautājumos;
 • Nodrošināt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu;
 • Veidot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu sadarbībā ar citām Valsts ģimnāzijām un Latvijas augstskolām;
 • Izstrādāt metodiskā darba prioritātes katram mācību gadam;
 • Izzināt plānošanas reģiona pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vajadzības;
 • Dalīties pieredzē, uzstājoties reģionālā un valsts līmeņa semināros un konferencēs;
 • Organizēt Atklāto svešvalodu olimpiādi valstī, sadarbībā ar VISC, skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma svešvalodās uzlabošanai.
Card image cap
Darba struktūra
Direktora vietnieks metodiskajā darbā
Līga Strazdiņa
Izglītības metodiķis
Ina Baumane
Mācību jomu koordinatori
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Baiba Siliniece
Sociālā un pilsoniskā mācību joma Ieva Ērgle
Dabaszinātņu mācību joma Erita Maurīte
Matemātikas mācību joma Inguna Serda
Valodu mācību joma Ina Baumane
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Iveta Daude
Tehnoloģiju mācību joma Gunita Savrinoviča
Valodu apakšjomu koordinatori
Vācu valoda Daiga Šķēle
Angļu valoda Dace Zunda
Latviešu valoda Merita Meiere-Jance
Spāņu valoda Nunez Romero Olmo Francisco
Krievu valoda Tatjana Saratova