Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Metodiskais centrs

* - obligātie lauki

Par RVVĢ metodisko centru

Metodiskās Padomes reglamentu skatīt šeit.

Card image cap
Prioritātes 2023/2024. m.g.
 • Veicināt izpratni par vienotu skolu. Veicināt latvisko vērtību aktualizēšanu ikdienas darbā;
 • Integrēt digitālos mācību līdzekļus un e-mācību piedāvājumus mācību procesā;
 • Turpināt attīstīt personalizētu mācību pieeju. Diferencēt un individualizēt darbu ar izglītojamajiem individuālās izaugsmes veicināšanai;
 • Pilnveidot skolēnu pašvadītu mācīšanos jaunā izglītības satura ietvaros;
 • Stiprināt līderības prasmes pedagogiem un skolēniem;
 • Attīstīt tekstpratības prasmes, palielināt mutvārdu atbilžu un pārbaudes darbu īpatsvaru pār rakstiskajiem pārbaudes darbiem;
 • Turpināt iestrādes izcilības veicināšanā un darbu ar talantīgajiem skolēniem zinātniskās pētniecības un mācību priekšmetu olimpiāžu jomā valsts līmenī.

Skatīt iepriekšējo gadu prioritātes šeit »

Card image cap
Mērķis un uzdevumi
Metodiskā centra darbības mērķis

Nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu, īstenojot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi un inovatīvās darba pieredzes nodošanu citām plānošanas reģiona izglītības iestādēm.

Metodiskā centra darbības uzdevumi
 • Plānot un īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (seminārus, domnīcas, metodiskās dienas, konferences, meistarklases u.c.) Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Rīgas pilsētas un Carnikavas novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem;
 • Piedalīties jaunā mācību satura veidošanā un īstenošanā;
 • Sniegt metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem inovatīva izglītības procesa organizēšanas jautājumos;
 • Nodrošināt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu;
 • Veidot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu sadarbībā ar citām Valsts ģimnāzijām un Latvijas augstskolām;
 • Izstrādāt metodiskā darba prioritātes katram mācību gadam;
 • Izzināt plānošanas reģiona pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vajadzības;
 • Dalīties pieredzē, uzstājoties reģionālā un valsts līmeņa semināros un konferencēs;
 • Organizēt Atklāto svešvalodu olimpiādi valstī, sadarbībā ar VISC, skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma svešvalodās uzlabošanai.
Card image cap
Darba struktūra
Direktora vietnieks metodiskajā darbā
Līga Strazdiņa
Izglītības metodiķis
Ina Baumane
Mācību jomu koordinatori
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Baiba Siliniece
Sociālā un pilsoniskā mācību joma Ieva Ērgle
Dabaszinātņu mācību joma Erita Maurīte
Matemātikas mācību joma Inguna Serda
Valodu mācību joma Ina Baumane
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Iveta Daude
Tehnoloģiju mācību joma Gunita Savrinoviča
Valodu apakšjomu koordinatori
Vācu valoda Elīna Beča
Angļu valoda Dace Zunda
Latviešu valoda Merita Meiere-Jance
Spāņu valoda Nunez Romero Olmo Francisco
Krievu valoda Tatjana Saratova