Erasmus+

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

RVVĢ Erasmus+ logo
Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda English language

RVVĢ Erasmus+ plāns 2021. - 2027.gadam

Mērķi un sasniedzamie rezultāti

1. mērķis: Veicināt skolēnu izzinošo un sociālo prasmju attīstību multikulturālā vidē un apzināties svešvalodu prasmju pozitīvo ietekmi uz starpkultūru komunikāciju globalizācijas laikmetā un karjeras izvēlē.

Padziļināta svešvalodu apguve nav iedomājama bez kultūras apgūšanas, tādēļ starpkultūru kompetences veicināšana ir viens no svarīgākajiem ģimnāzijas mērķiem, kas paredz daudzvalodības un starpkultūru pieredzes veicināšanu ar starptautiskās mobilitātes un apmaiņas projektiem un svešvalodas apguvi augstākajā līmenī visiem skolēniem, kas pozitīvi ietekmēs nākotnē izvēlētās akadēmiskās ( studiju) vai profesionālās (darba) gaitas.

Sasniedzamie rezultāti

- Skolēni attīstīs svešvalodu (angļu un vācu valodas) prasmes apmaiņas projektu ietvaros, tādejādi veicinot valodas apguvi augstākajā (C1) līmenī un paaugstinot rezultātus eksāmenos.
- Skolēni apjautīs starpkultūru atšķirības, saskatīs to vērtības un mācīsies tās izmantot turpmākās sadarbības veicināšanai starp partnerorganizācijām vai citām organizācijām.
- Starpkultūru pieredze paplašinās karjeras iespējas.
- Skolēni pēc projekta (prezentējot rezultātus, ieguvumus citiem skolēniem) svešvalodu (angļu un vācu valodas) prasmes saskata kā atslēgu, lai darbotos daudzkultūru sabiedrībā Eiropas telpā.
- Skolēni turpmākajā mācību procesā starpkultūru atšķirības definē kā kultūrvērtības un mācās šīs zināšanas izmantot turpmākās sadarbības veicināšanai starp partnerorganizācijām.
- Starpkultūru pieredze paplašinās karjeras iespējas un konkurētspēju indivīda līmenī, absolvējot ģimnāziju.

 

2. mērķis: Attīstīt zināšanas un prasmes, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu un nodrošina ilgtspējīga patēriņa paradumus.

Šis mērķis saistīts ar vienu no prioritātēm - izglītot skolēnus par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu, radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un veicinot skolēnu izpratni par ilgtspējīgas attīstības nozīmi un apzinīgu un atbildīgu patērēšanu. Pirmkārt, ģimnāzija uzskaita un kopā ar skolēniem Ekoskolas kustības ietvaros analizē energoresursu patēriņu vienas iestādes ietvaros. Otrkārt, ģimnāzija var dalīties labās prakses piemērā, kas saistīts ar skolā piedāvāto interešu izglītības programmu "Cilvēks un vide", un kuras ietvaros ir attīstītas iestrādnes urbānajā biškopība. Tā skolēniem sniedz iespēju nodarboties ar zinātnisko pētniecību, ilgtspēju skatot caur pilsētvides attīstību, piesārņojumu un zaļo zonu saglabāšanu, kas ir nozīmīgi faktori bišu saimju pastāvēšanai urbanizētās teritorijās. Šāda pieredzi veido kompleksu skatījumu uz ilgtspējas jautājumu, palīdz attīstīt dziļo domāšanu un var noderēt reālajā dzīvē un studijās.

Sasniedzamie rezultāti

- Skolēni izmantos apgūtās zināšanas un prasmes praktiskā pielietojumā.
- Skolēni veiks meža izpēti vai stādīšanu, ievēros elektrības un ūdens resursu apzinātu taupīšanas režīmu, pētot elektrības un ūdens patēriņu ikdienā.
- Skolēni piedāvās risinājumus ekonomiskākam elektrības un ūdens patēriņam.
- Skolēni dalīsies pieredzē ar partnerorganizācijām par urbānās biškopības attīstību skolā.

Skolēni izmantos apgūtās zināšanas un prasmes praktiskā pielietojumā, ko apliecinās šādi indikatori:

- Skolēni ievēros elektrības un ūdens resursu apzinātu taupīšanas režīmu, pētot elektrības un ūdens patēriņu ikdienā.
- Skolēni piedāvās risinājumus ekonomiskākam elektrības un ūdens patēriņam.
- Skolēni dalīsies pieredzē ar partnerorganizācijām par urbānās biškopības attīstību skolā.
- Skolēni veiks pilsētvides un apstādījumu izpēti, koku (vai meža - ārpus pilsētas teritorijas) stādīšanu.

 

3. mērķis: Pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālās kompetences, lai efektīvi īstenotu jaunā mācību satura ieviešanu, izmantojot IT rīkus mācība satura plānošanā, virzīšanā un novērtēšanā.

Digitālās kompetences pamatjomu (informācijpratība, digitālā satura radīšana, saziņa un sadarbība, drošība un problēmu risināšana) prasmju attīstīšana gan skolēniem, gan pedagogiem ir viena no skolas prioritātēm. Aktuālā veselības drošības situācija pasaulē liek ļoti ātrā laikā pārorientēties arī formālajai izglītībai no klases telpas un klātienes mācību formām uz digitālo vidi un attālinātām mācībām. Šis izaicinājums iekļauj pāreju uz kompleksām tiešsaistes mācību platformām, lai organizētu mācību darbu attālināti. Jāņem vērā, ka saistībā ar globalizāciju un informācijas tehnoloģiju straujo attīstību, arvien aktuālāka papildus risināma problēma ir datu drošības un informācijpratības riski, tāpēc ir svarīgi jebkuram ne tikai apgūt digitālās kompetences, bet arī aktualizēt un praktizēt tās projektos, kas saistīti ar kāda temata dziļāku izpēti un informācijas apkopošanu, meklēšanu, vizualizāciju un prezentēšanu, izmantojot digitālos rīkus.

Sasniedzamie rezultāti

Pedagogi gūs pieredzi par IT izmantošanu partnerorganizācijās:

- mācīsies veidot materiālus tiešsaistē;
- apgūs mācību platformu izmantošanu;
- iepazīs un izmēģinās citas iespējas, kā mācību procesu ar IT veidot jēgpilnāku un efektīvāku.

Skolēni pilnveidos digitālās prasmes, īstenojot projekta aktivitātes un apkopojot rezultātus:

- apgūs video sižetu veidošanu;
- mācīsies vadīt videokonferences;
- veidos materiālu apkopojumu.

 

4. mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, lai īstenotu jauno pieeju mācību satura apguvē un nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu.

Vēl viena no prioritātēm ir pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide, lai veicinātu skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstību mācību procesā, kura rezultāts ir lietpratība. Pedagogu mācīšanās ļoti cieši saistīta ar starpdisciplinārās pieejas īstenošanu un CLIL (Content and Language Integrated Learning) pieejas izmantošanu mācību procesā. Lai pedagogu mācīšanās ietekme būtu skolēniem efektīvi jūtama mācību saturā un atbalstā, ir būtiski izpētīt un salīdzināt citu pedagogu, citu skolu un arī citu valstu pieejas akadēmisko zināšanu pārnesē uz reālām dzīves situācijām un konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē.

Sasniedzamie rezultāti

- Pedagogi gūs pieredzi un apgūs jaunas, inovatīvas metodes un paņēmienus, hospitējot un vadot mācību stundas partnerorganizācijās.
- Pedagogi apkopos labās prakses piemērus, kas iegūti starptautisko pasākumu laikā.
- Pedagogi pilnveidos savu mācību procesa plānošanu un vadīšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un piedāvās kolēģiem stundu vērošanu, lai iegūto pieredzi nodotu tālāk.