Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Mācītspēks

Mācītspēks

Profesionāļus ar augstāko izglītību aicina kļūt par “Mācītspēks” skolotājiem

Līdz šī gada 2. aprīlim dažādu profesionālo jomu pārstāvjus ar jau iegūtu augstāko izglītību aicina pieteikties dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”, lai darba vidē balstītās studijās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Šogad īpaši pieteikties aicināti profesionāļi, kuri vēlas kļūt par latviešu vai otrās svešvalodas (vācu, franču u.c. valodu), kā arī STEM mācību priekšmetu pedagogiem.

“Mana vīzija, ka Latvijā ikviens skolēns saņem kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš mācās. Un šo izglītību viņam sniedz labākie profesionāļi – motivēti un zinoši pedagogi. “Mācītspēks” ir unikāls projekts. Tas palīdz piesaistīt citu jomu profesionāļus pedagoga profesijai un tas noteikti ir plats solis uz to, lai mūsu skolas kļūtu par modernām izglītības iestādēm mainīgajā pasaulē,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

“Skolotājs iedvesmo, skolotājs māca, kā mācīties, un skolotājs arī pats nepārtraukti mācās. Mācīšanās ir ceļš uz izaugsmi un ceļš uz jauniem sasniegumiem. Šogad jau ceturto reizi aicinām visus interesentus, kam ir augstākā izglītība un kas ir domājuši, kā apgūt šo mācīšanas spēka un stiprināt mācīšanās vēlmi, pieteikties projektā “Mācītspēks”, lai kļūtu par skolotājiem un iedvesmotu jaunos cilvēkus kļūt zinošākiem un radošākiem,” aicina Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne prof. Linda Daniela.

Dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” jau ceturto gadu ir aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi – programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji –, kuri līdz 2023. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Pēc veiksmīgi izturētas atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus.

Projekta “Mācītspēks” ilgums ir divi gadi. Jau pirmajā projekta gadā tā dalībnieki uzsāks atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes kopīgi izstrādātajā darba vidē balstītajā 2. līmeņa profesionālās augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Skolotājs” un saņemot mācību stipendiju. Papildus studiju un darba procesam topošais skolotājs saņems atbalstu no “Mācītspēks” komandas un pieredzējušiem kolēģiem skolās. Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas otrajā jeb indukcijas gadā skolotāji turpina savu profesionālo attīstību, izvēloties vienu no četrām tālākizglītības programmām Latvijas Universitātē: pārmaiņu vadību izglītībā, speciālo un iekļaujošo izglītību, klasvadību efektīvai mācību stundai vai tehnoloģiju bagātinātu mācību procesa organizēšanu.

Pieteikuma anketa un plašāka informācija par skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” pieejama mājaslapā https://macitspeks.lv/.

Par projektu

“Mācītspēks” ir motivētu un enerģisku skolotāju izglītības projekts. Tā ir atvērta platforma, kas apvieno izglītības sistēmu, dažādu jomu profesionāļus un skolēnus. Mūsu darbības pamatā ir ideja, ka vislabākās mācības notiek praksē. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības psiholoģiju, izvēlētās jomas mācību metodiku un strādājot skolā. Otrajā projekta gadā dalībnieki turpinās darbu skolās un sevis padziļinātu pilnveidi izveidotajā jomā – skolvadībā vai pedagoģijā. Katrs dalībnieks saņems gan skolotāja darba algu, gan ikmēneša mācību stipendiju, kā arī individuālu atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei.

Studiju programma “Skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” sniedz iespēju gada laikā iegūt pedagoģisko kompetenci un skolotāja kvalifikāciju. Darba vidē balstītās studijas paredzētas profesionāļiem ar iepriekš iegūtu vismaz bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Programmu ir iespējams apgūt Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. 

“Iespējamā misija” mācību programma

Pirmā gada ietvaros dalībnieki pilnveidos un nostiprinās savas pedagoģiskās prasmes un iemaņas. Savukārt otrajā projekta gadā dalībniekiem būs iespēja izvēlēties vienu no “Iespējamā misija” mācību virzieniem – pedagoģija padziļinātā līmenī vai skolvadība, kas dos ieskatu un zināšanas mūsdienīgu izglītības procesu organizēšanā. Paralēli mācībām dalībnieks turpinās strādāt skolā kā skolotājs.

Atlase

Mācītspēka dalībnieku atlase norit trīs kārtās, pārbaudot kandidātu atbilstību projektam un ļaujot tiem iepazīt un analizēt pašiem sevi. Dalībniekiem jābūt zinošiem sevis izvēlētā mācību priekšmetā (jābūt apgūtam noteiktam studiju saturam vismaz 12 kredītpunktu apmērā). Atlasē tiek vērtēti akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā.

Pēc trešās kārtas tiek uzņemti 100 dedzīgākie, enerģiskākie un zinātkārākie topošie skolotāji dažādās zinātņu nozarēs.

Pirmā gada statistika:

Kopumā projekta ietvaros dalībniekiem piesaistītās skolas aptver 28 Latvijas pašvaldības un 11 lielās pilsētas. Uzsākot dalību projektā, 63 topošie skolotāji strādās Rīgas reģiona skolās, 18 dalībnieki - Kurzemē, 7 - Vidzemē un 6 dalībnieki Latgalē un Zemgalē. 35 projekta dalībnieki strādās kā valodu priekšmeta skolotāji, 17 kā dabaszinātņu un tik pat daudz kā matemātikas skolotāji. 31 projekta dalībnieks mācīs tādas priekšmetu grupas kā tehnoloģijas, kultūra un māksla, veselība un fiziskās aktivitātes u.c.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Vairāk par projektu:
https://macitspeks.lv/

Saziņai:
e-pasts: macitspeks@lu.lv
tālr.: +371 29 2978 29