Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Pumpurs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Par projektu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija projektā ir iesaistīta kopš 2017./2018.m.g.

Projekta ietvaros tiek realizēti atbalsta pasākumi kā individuālas mācību priekšmetu konsultācijas; finansiāla palīdzība, piemēram, transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz skolu, ēdināšanas izdevumu maksas segšanai vai individuālo mācību līdzekļu iegādei . Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta mērķgrupa Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā: 7.- 12.klašu skolēni.

Projekta īstenošanas laiks: 03.2017. – 12.2022.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs – mācību priekšmeta skolotājs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?

 1. Jāinformē, ka nepieciešams atbalsts:
  1. jāvēršas pie klases audzinātāja, kurš nodos informāciju skolas Projekta “Pumpurs” koordinatoram;
  2. ja nepieciešams individuāls konsultatīvais atbalsts kādā no mācību priekšmetiem, jāvēršas pie mācību priekšmeta skolotāja, kurš sazināsies ar skolas Projekta “Pumpurs” koordinatoru;
  3. jāvēršas pie skolas Projekta “Pumpurs” koordinatora – sociālā pedagoga Līgas Äboltiņas (vislabāk ar ziņojumu e-klasē).
 2. Jāiesniedz apliecinājums par atļauju sniegt atbalstu:
  1. Nepilngadīgiem jauniešiem – vecāku atļauja;
  2. Pilngadīgiem jauniešiem – pilngadīga izglītojamā piekrišana.
 3. Skolas Projekta koordinators vēršas pie projektā iesaistītajiem projekta pedagogiem, atkarībā no sniedzamās palīdzības specifikas, lai vienotos par palīdzības sniegšanu skolēnam.
 4. Tiek izstrādāts Individuālā atbalsta plāns (IAP), kurā tiek paredzēts, kāda veida atbalsts un cik lielā apjomā tiks sniegts.
 5. Skolēns tiekas ar konsultāciju sniedzēju, paraksta vienošanos ar izglītojamo par atbalsta sniegšanu un saņemšanu; vienojas par konsultāciju dienām un laikiem, telpu.
 6. Skolēns, balstoties uz vienošanos, apmeklē konsultācijas.

Vairāk informācijas projekta "Pumpurs" mājas lapā.