Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Normatīvie dokumenti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Nolikums

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumi | pielikums

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Pašnovērtējuma ziņojums 2023

Uzņemšanas kārtība Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (16.04.2024.)

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas bibliotēkas pakalpojumu lietošanas noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā uzturas nepiederošas personas

Personas datu apstrāde | Informatīvs materiāls par personas datu apstrādi izglītības iestādē

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas trenažieru zāles drošības un lietošanas noteikumi

Vecāku padomes reglaments

Ģimnāzijas padomes reglaments

Attīstības plāns 2020.-2023. gadam

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas metodiskās padomes reglaments

Trauksmes celšanas kārtība | Veidlapa

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobešošanu | Grozījumi

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas kārtība par pamatizglītības programmas apguvi ģimenē

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta personāla grupas reglaments

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo padomes reglaments

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagoģiskās padomes reglaments